Vigtige datoer 2019

del

Overblik over vigtige datoer i juli, august og september for planteavl, økonomi og tilskudsordninger.

Fra høst

Forbud mod jordbearbejdning efter høst forud for forårssåede afgrøder til 1. november er det ikke tilladt at jordbearbejde på JB 5-6 og JB 10-11, samt på alle jordtyper før og efter kartoffeldyrkning. Fra høst til 1. oktober er det ikke tilladt at jordbearbejde på JB 7-9. Fra høst til 1. februar er det ikke tilladt at jordbearbejde på JB 1 – 4. Husk er er undtagelser, læs mere her.

Fra høst

Forbud mod vendende jordbearbejdning på sammenhængende landbrugsarealer over 5000 m2 med en hældning på 12 grader eller mere til 15. februar.

15. august.

Frist for at omlægge fodergræs til fodergræs, vinterraps og grønkorn med græsudlæg. Økologer er undtaget fra forbud mod omlægning af fodergræs.

16. august

Pleje af græs- og naturarealer – fast græsningstryk, er der ingen krav til antal dyr på arealet, samhegning med andre arealer eller andre tilsagns haveres arealer. Ved kontrol efter fast græsningstryk skal det fastsatte antal dyr gå på tilsagnsarealet i perioden 1. juni til 16. august.

19. august

Frist for indberetning af moms juni 2019

20. august.

Frist for høst af hovedafgrøden, hvis græsudlægget skal tælle som MFO. Muligt at søge dispensation frem til 3. september hos Landbrugsstyrelsen. Der må ikke bruges plantebeskyttelsesmidler i perioden fra høst til destruktionsfristen 20. oktober.

20. august.

Frist for at etablere efterafgrøder af følgende typer: Korsblomstrede afgrøder, honningurt, alm. rug, stauderug, hybridrug, havre-arter og vårbyg. Gælder for målrettede-, pligtige- og husdyrefterafgrøder samt MFO-efterafgrødeblandinger.

23. august.

Frist for at søge om nye 5-årige tilsagn om Økologisk Arealtilskud og tillæg (type 36/37). Landbrugsstyrelsen skal modtage det digitale Tilsagnsskema via Tast selv-service.

23. august.

Frist for at søge om nye 5-årige tilsagn for Pleje af græs- og naturarealer (type 66/67). Landbrugsstyrelsen skal modtage det digitale Tilsagnsskema via Tast selv-service.

24. august.

Forventet frist for at søge Fonden for Økologisk Landbrug om tilskud til gennemførelse af projekter i 2020. Fonden skal modtage ansøgninger senest kl. 12.00.

26. august

Frist for indberetning af moms juli 2019

31. august

Frist for at overholde betingelser om tæt lavt plantedække for Pleje af græs- og naturarealer tilsagn fra 2014 og før.

1. september

Frist for at indberette leverancer af forarbejdet husdyrgødning, handelsgødning, afgasset biomasse og anden organisk gødning for 2018/2019.

1. september

Tilsagnsperioden begynder for de 5-årige tilsagn fra 2019 tilskud til pleje af græs og naturarealer. Tilsagnsperioden slutter 31. august 2024

2. september

Frist for indberetning af kvartals- og halvårsmoms.

2. september

Frist for at søge tilskud til etablering af nye læhegn og evt. supplement til eksisterende læhegn i det åbne land.

3. september

Frist for at søge tilskud til forundersøgelse og etablering af kvælstof- og fosforvådområder i runde 1. Landbrugsstyrelsen skal modtage ansøgning via Tast selv-service.

5. september

Frist for at søge om støtte i den anden af to runder i 2019 til Grønt Udviklings- og Demonstrations Program (GUDP). Landbrugsstyrelsen skal modtage ansøgningen senest kl. 12.00.

7. september

Frist for at så vinterhvede, vinterbyg, vinterrug og triticale, der skal regnes med som alternativ til pligtige- og målrettede efterafgrøder. Arealer med tidlig såede vinterafgrøder skal indberettes i Tast selv-service senest 10. september.

10. september

Frist for at indberette pligtige, husdyr og frivillige/obligatoriske målrettede efterafgrøder samt alternativer i skemaet ”Gødningskvote og Efterafgrøder” i Tast selv-service.

15. september.

Frist for at overholde betingelserne for synligt afgræsset (dog 31. august for tilsagn indgået i 2014 eller tidligere). Husk, at give besked eller søge dispensation hos Landbrugsstyrelsen, hvis det ikke er muligt.

25. september.

Frist for indberetning af moms august 2019.

30. september.

Frist for at udbringe flydende husdyrgødning mv. til etablerede, overvintrende fodergræs, vinterraps og grøngødning af gul sennep og olieræddike forud for sukkerroer. På arealer med frøgræs på kontrakt må der udbringes frem til 14. oktober.

30. september.

Frist for at søge om nye 5-årige tilsagn om Økologisk Arealtilskud og tillæg (type 36/37). Landbrugsstyrelsen skal modtage det digitale Tilsagnsskema via Tast selv-service. Frist for omlægning til økologi for arealer, der søges tilsagn til, er fortsat 1. september.

30. september.

Frist for at søge om nye 5-årige tilsagn for Pleje af græs- og naturarealer (type 66/67). Landbrugsstyrelsen skal modtage det digitale Tilsagnsskema via Tast selv-service

25. oktober.

Frist for indberetning af moms september 2019.

25. november.

Frist for indberetning af moms november 2019.

2. december.

frist for indberetning af moms 3. kvartal.

27. december.

Frist for indberetning af moms november 2019.