Vigtige datoer 2019

del

Overblik over vigtige datoer oktober, november og december for planteavl, økonomi og tilskudsordninger.

20. oktober

Fast husdyrgødning m.v. må udbringes på arealer med efterafgrøder, der overholder kravene til pligtige efterafgrøder, når det nedbringes inden 4 timer efter udspredning. Husk forbud mod udbringning på stejle skråninger med over 6 graders hældning samt på vandmættet, oversvømmet, frossen eller snedækket jord.

20. oktober

Tidligs destruktions dato for målrettede, pligtige, husdyr og MFO-efterafgrøder. Dog 1. marts for pligtige efterafgrøder i majs og græsudlæg, der indgår i de 80 pct. på kvægundtagelsesbrug med op til 230 kg N/ha.

20. oktober

MFO-græsudlæg i korn høstet senest 20. august må nedpløjes, nedvisnes eller destrueres. MFO-græsudlæg i majs må dog først destrueres 8 uger efter høst af majsen.

25. oktober.

Frist for indberetning af moms september 2019.

31. oktober.

Frist for at søge om tilskud til forårsplantning (udlevering 1.-15. april). Ansøgning til vildtplantning forudsætter anmeldelse til kommunen for tilplantning af arealer som ligger i fuglebeskyttelsesområder.

31. oktober.

Sommer-/afgræsningsperioden slutter og økologiske dyr må holdes på stald. Kalve under seks måneder kan dog holdes på stald fra 1. september.

1. november

Tilladt at udbringe fast gødning m.v. på lerjord, hvor der efterfølgende skal være forårssåede afgrøder. Fast gødning skal nedbringes inden 4 timer. Frem til den 15. november.

1. november

Fodergræs på JB 7-9 må nedpløjes.

1. november

Jordbearbejdes på JB 5-6 og JB 10-11 forud for forårssåede afgrøder er tilladt og på alle jordtyper efter kartoffeldyrkning, før dyrkning af lægge- og spisekartofler samt både efter og før dyrkning af gartneriafgrøder (spinat).

1. november

Jordbearbejdning af brak forud for en vårafgrøde på ler og humusjord (JB 5-6 og JB 10-11) er tilladt. På sandjord (JB 1-4) må brak jordbearbejdes fra 1. januar. Nedvisning er tilladt efter 31. december.

15. november.

Frist for at udbringe fast husdyrgødning m.v. på arealer med efterafgrøder, der overholder kravene til pligtige efterafgrøder, når det nedbringes inden 4 timer efter udspredning. Husk forbud mod udbringning på stejle skråninger med over 6 graders hældning samt på vandmættet, oversvømmet, frossen eller snedækket jord.

15. november

Muligt at søge tilskud til at forbedre natur og vandmiljø ved ekstensivering af drift af landbrugsarealer på kulstofrige lavbundsjorder (runde 2). Landbrugsstyrelsen skal modtage ansøgning via Tast selv-service senest 30. januar 2020.

15. november

Forbud mod udbringning (Lukkeperiode) af fast gødning, fast affald, ensilagesaft og mineralsk gødning (handelsgødning), til den 1. februar.

25. november.

Frist for indberetning af moms oktober 2019.

1. december

Dyr (kreaturer og heste), der går ude i vinterperioden samt i perioder med vinterlignende vejrforhold, skal have adgang til læskur med ren og tør strøelse frem til den 1. marts.

2. december.

Frist for indberetning af moms 3. kvartal.

27. december.

Frist for indberetning af moms november 2019.