Vigtige datoer

del

Overblik over vigtige datoer i januar og februar for planteavl, økonomi og tilskudsordninger.

21. januar

Indbetalingsfrist B-skat.

31. januar

Frist for at søge tilskud til mindre vådområder på jord i omdrift og i skove. Det påhviler ejeren selv at indhente tilladelser til etableringen af vådområdet efter anden lovgivning. Tilladelser skal være indhentet og gyldige inden indsendelse af ansøgningsskemaet.

31. januar

Frist for at opdatere antal dyr i besætningerne, der skal bruges som basis for afgiften for registrering i CHR og dyrevelfærdskontrol.

1. februar

Muligt at søge tilskud til målrettet regulering, for områder med et indsatsbehov i forhold til grundvand og kystvandoplande med lav retention (1. runde). Landbrugsstyrelsen skal modtage ansøgning i Fællesskemaet senest 20. april. Læs mere.

1. februar

Tast selv-service åbner for indberetning af “Fællesskema” med ansøgning om Grundbetaling, Grøn støtte, støtte til unge nyetablerede landbrugere, ø-støtte, målrettede efterafgrøder m.m. Landbrugsstyrelsen skal modtage Fællesskemaet senest 20. april.

1. februar

Tast selv-service åbner for indberetning af skemaet ”Gødningskvote og efterafgrøder” med beregning af gødningskvote, opgørelse af efterafgrøder 2017/18 og indberetning af efterafgrøder 2018/19 (muligt at ændre frem til 10. september). Landbrugsstyrelsen skal modtage skemaet senest 20. april.

1. februar

Der må ske jordbearbejdning på alle jordtyper med forårssåede afgrøder. Dog gælder særlige regler for visse arealer, der skråner mere end 12 grader, her er pløjefri dyrkning og let jordbearbejdning som fx stubharvning dog tilladt.

1. februar

Slut på forbud mod omlægning af fodergræs (afgrødekoderne 173, 255-258 og 260-263).

1.februar

Udbringning af husdyrgødning, biomasse, ensilagesaft, handelsgødning og affald er tilladt (dog først fra 1. marts for græsarealer i omdrift, der omlægges, på kvægundtagelsesbrug med op til 230 kg N/ha). Husk, der ikke må være risiko for afstrømning til vandløb, dræn mv. samt at der er forbud mod udbringning på vandmættet, oversvømmet, frossen (15 cm optøet jord, nattefrost dog ok) eller snedækket jord samt på arealer, der skråner mere end 6 grader ned mod vandløb mv..

1. februar

Ved udbringning af flydende husdyrgødning er der krav om nedfældning eller forsuring på arealer uden etablerede afgrøder til høst og til fodergræs. Husk, der ikke må være risiko for afstrømning til vandløb, dræn mv. samt at der er forbud mod udbringning på vandmættet, oversvømmet, frossen (15 cm optøet jord, nattefrost dog ok) eller snedækket jord samt på arealer, der skråner mere end 6 grader ned mod vandløb mv.

15. februar

Slut på forbud mod vendende jordbearbejdning på visse arealer med en hældning på over 12 grader og høj erosionsrisiko. Pløjefri dyrkning og let jordbearbejdning som fx stubharvning er tilladt.