Vigtige datoer 2020

del

Overblik over vigtige datoer marts og april for planteavl, økonomi og tilskudsordninger.

15. marts

Forbud mod beskæring af buskads og træer i fuglenes yngletid på landbrugsarealer beliggende i markblok (KO-krav 1.38). Forbuddet gælder også for GLM-landskabselementer. Forbuddet gælder frem til 31. juli.

31. marts.

Frist for at indberette Gødnings- og Husdyrindberetning elektronisk på landbrugsindberetning.dk. Desuden skal fødevarekædeoplysninger opdateres samt indberetning af modtaget OGJ (Organiske Gødningsstoffer og Jordforbedringsmidler med animalsk indhold).

31. marts.

Frist for at indsende opgørelse af pesticidforbrug for 2018/2019 via landbrugsindberetning.dk.

1. april

Brakarealer anmeldt til forårsslåning skal slås mindst en gang frem til den 30. april.

15. april

Økologiske dyr skal være på græs, når vejrforhold, jordbundens tilstand og dyrenes fysiske kondition tillader det,  mindst 6 timer per dag, frem til 1. november. Årsag til senere udbinding noteres i logbogen. Der er undtagelser for blandt andet små kalve og slagtesvin.

17. april

Ansøgningsfrist for Fællesskema 2020 i Tast selv-service, med mulighed for at indberette og ansøge om grundbetaling, Grøn støtte, støtte til unge nyetablerede landbruger, ø-støtte, slagtepræmie, målrette efterafgrøder osv.

20. april

Frist for ansøgning om direkte arealstøtte.

27. april

Frist moms marts 2020.

28. april.

Frist for at søge tilskud til at forbedre natur og vandmiljø ved ekstensivering af drift af landbrugsarealer på kulstofrige lavbundsjorder (runde 1). Landbrugsstyrelsen skal modtage ansøgning via Tast selv-service.

28. april.

Frist for at søge tilskud til at anlægge et minivådområde (både åbent og med filtermatrice) i de udpegede områder. Landbrugsstyrelsen skal modtage ansøgning via Tast selv-service.

30. april

Frist for søgning af tilskud til vildtplanter fra Skov- og Naturstyrelsen.

30. april

Frist for at slå barakarealer anmeldt med forårsslåning.

30. april.

Frist for at etablere blomster- og bestøverbrak med jordbearbejdning.

30. april.

Frist for at etablere blomsterblanding på MFO-bræmmer.