Vigtige datoer

del

Overblik over vigtige datoer i august og september, for planteavl, økonomi og tilskudsordninger.

15. august.

Frist for at omlægge fodergræs til fodergræs, vinterraps og grønkorn med græsudlæg.

15. august

Frist for nytegning af sukkerkontrakt til levering i 2019. Du tegner kontrakter på www.sukkerroe.nu, under “Min side”.

20. august.

Frist for høst af hovedafgrøden, hvis græsudlægget skal tælle som MFO. Der må ikke bruges plantebeskyttelsesmidler i perioden fra 20. august ind til destruktionsfristen 20. oktober.

31. august

Pleje af græs- og naturarealer efter fast græsningstryk, skal det fastsatte antal dyr gå på tilsagnsarealet. Arealet må ikke samhegnes med andre arealer uden samme kontrolform eller med andre tilsagnshaveres marker.

31. august.

Frist for at indberette pligtige, husdyr og målrettede efterafgrøder samt alternativer i skemaet ”Gødningskvote og Efterafgrøder” i Tast selv-service.

1. september

Forventet frist for at søge tilskud til privat urørt skov og skov med biodiversitetsformål, der skal sikre levesteder for værdifulde/særlige arter tilknyttet skov. Ansøgning skal sendes til Miljøstyrelsen.

1. september

Frist for at søge tilskud til etablering af nye læhegn og evt. supplement til eksisterende læhegn i det åbne land. Ansøgning skal sendes til Miljøstyrelsen.

1. september.

Frist for at indberette leverancer af forarbejdet husdyrgødning, handelsgødning, afgasset biomasse og anden organisk gødning for 2017/2018.

3. september

Frist for at søge tilskud til privat skovrejsning som miljøtiltag, ansøgning skal sendes til Landbrugsstyrelsen.

3. september.

Forventet frist for at søge tilskud til etablering af nye læhegn og evt. supplement til eksisterende læhegn i det åbne land.

7. september.

Frist for at så vinterhvede, vinterbyg, vinterrug og triticale, der skal regnes med som alternativ til pligtige efterafgrøder. Arealer med tidlig såede vinterafgrøder skal indberettes i Tast selv-service senest 10. september.

10. september

Frist for at indberette arealer med tidlig såede vinterafgrøder, der skal regnes med som alternativ til pligtige efterafgrøder.

15. september

Frist for at slå græs- og brakarealer. Græsarealer skal slås mindst én gang i perioden 1. juni til 15. september. Slåningsbrak skal slås mindst én gang i en af perioderne 1. – 30. april (forårsslåning) eller 1. august til 15. september (sommerslåning). Læs mere her.

15. september.

Frist for at overholde betingelserne for synligt afgræsset (dog 31. august for tilsagn indgået i 2014 eller tidligere). Husk, at give besked eller søge dispensation hos Landbrugsstyrelsen, hvis det ikke er muligt.

30. september.

Frist for at udbringe flydende husdyrgødning mv. til etablerede, overvintrende fodergræs, vinterraps og grøngødning af gul sennep og olieræddike forud for sukkerroer. På arealer med frøgræs på kontrakt må der udbringes frem til 14. oktober.