Vigtige datoer

del

Overblik over vigtige datoer i oktober, november og december for planteavl, økonomi og tilskudsordninger.

31. oktober

Frist for at søge om tilskud til forårsplantning. Ansøgning til vildtplantning forudsætter anmeldelse til kommunen for tilplantning af arealer, som ligger i fuglebeskyttelsesområder.

1. november

Fast gødning og fast affald er det tilladt at udbringe på lerjord, hvor der efterfølgende skal være forårssåede afgrøder frem til den den 15. november. Husk fast gødning skal nedbringes efter 4 timer.

1. november

Fodergræs på lerjord (JB 7-9) må nedpløjes.

1. november

Der må jordbearbejdes efter høst forud for forårssåede afgrøder på JB 5-6 og JB 10-11, på alle jordtyper efter kartoffeldyrkning, før dyrkning af lægge- og spisekartofler samt både efter og før dyrkning af gartneriafgrøder.

1. november

Der må jordbearbejdes af brak forud for en vårafgrøde på ler og humusjord (JB 5-6 og JB 10-11). På sandjord (JB 1-4) må der jordbearbejdes fra 1. januar. Nedvisning er tilladt efter 31. december.

3. november

Fast husdyrgødning m.v. må udbringes på arealer med efterafgrøder, der overholder kravene til pligtige efterafgrøder, når det nedbringes inden 4 timer efter udspredning. Husk forbud mod udbringning på stejle skråninger med over 6 graders hældning samt på vandmættet, oversvømmet, frossen eller snedækket jord.

3. november

Målrettede/pligtige/husdyr/MFO- efterafgrøder må nedpløjes, nedvisnes eller destrueres. Dog 1. marts for målrettede efterafgrøder i majs.

15. november

Frist for at udbringe fast gødning og fast affald på lerjord, hvor der efterfølgende skal være forårssåede afgrøder frem til den den 15. november. Husk fast gødning skal nedbringes efter 4 timer.

16. november

Forbud mod udbringning af fast gødning, fast affald, ensilagesaft og mineralsk gødning (handelsgødning) til den 1. februar.

1. december

Dyr (kreaturer og heste), der går ude i vinterperioden og i perioder med vinterlignende vejrforhold, skal have adgang til læskur med ren og tør strøelse.

13. december

Frist for ansøgning om tilskud til modernisering af kvægstalde 2018. Der ydes 20 % tilskud til nybygnings-, tilbygnings- og renoveringsprojekter under ordningen. Læs mere her.