Vækstregulering vinterraps

del

De fleste vinterrapsmarker blev godt etableret i efteråret 2018, og det varme efterår og den milde vinter har betydet, at mange vinterrapsmarker er meget kraftige.

Vækstregulering om foråret har ikke vist øget udbytte, men effekt af lav plantehøjde ved fx høst er ikke undersøgt tilstrækkelig.

Risiko for lejesæd

Tidlig såning, milde efterår og vintre, højt plantetal og stor kvælstoftilgængelighed i det tidlige forår øger risikoen for lejesæd.

Risikoen for lejesæd i 2019 vurderes derfor at være større end normalt, men stadig med mindst risiko hvor plantetallet er holdt lavt. Meget nedbør i foråret vil fremmer lejesæd, mens tørre forhold vil reducerer risikoen for lejesæd. Afpas kvælstoftildelingen til afgrøden. I nyhed omkring kvælstoftildelig er der givet forslag til fordeling af kvælstof under forskellige forhold.

Der er også forskelle på, hvor kraftigt sorterne vokser. I tabel 1 ser du en vurdering af sorternes tendens til lejesæd i sorter, hvor det er muligt, selv om der foreligger relativt begrænsede data.

Tabel 1. Gruppering af sorternes tendens til lejesæd ud fra Landsforsøg 2017-18
Landsforsøg 2017-18  Sort
Lav Wembley
Butterfly
Django
Pangea
PT256
INV1077
V316OL
Middel Hasting
Armani
Alasco
Einstein
DK Exclaim
Høj DK Exception
Architect
Smaragd
Attraction
DK Exalte
DK Explicit
SY Alibaba
Dariot
DK Expansion
Hitaly
Hillico

Vækstregulering

Kun Caryx er godkendt til vækstregulering af vinterraps om foråret. Det må du bruge både efterår og forår med op til 2 x 0,7 l/ha. Ved forårsbehandling alene må du bruge op til 1,4 l/ha.

Vi anbefaler at du bruger Caryx med omhu og kun anvender det når der er et behov. Vurderer du, at der er et behov, skal du bruge midlet ved begyndende strækningsvækst, med 0,5-0,7 l/ha.

Vinterrapsen skal være i god vækst og er vinterrapsen i en stabil vækstperiode, gør det ikke noget, at der er lettere nattefrost.

Udbyttetab ved lejesæd

Tidlig og udbredt lejesæd er tabsvoldende. Det har været diskuteret, om vækstregulering i meget kraftige marker kan øge høsthastigheden, men der er ikke udført forsøg, der belyser dette.

Firmaet angiver også, at vækstregulering om foråret hæmmer hovedskuddet og stimulerer dannelsen af sideskud, så man får et tykkere skulpelag. Et evt. merudbytte herved vil afspejle sig i merudbytter i forsøgene. Caryx har indgået med forårsbehandling i 30 landsforsøg i 2013-2018, og her blev kun opnået sikre nettomerudbytter i 3 forsøg (nettomerudbytte 4,2 hkg/ha ved en rapspris på 270 kr./hkg).