Ukrudtsbekæmpelse i græsmarker

del

Forebyg at ukrudtet breder sig på permanente græsarealer og på arealer med græs i omdrift.

Ukrudt i vedvarende græs- og kløvergræs

I ældre varige marker, hvor der afgræsses, kan der være behov for en indsats mod ukrudt. Den mest effektive pleje består i, at der gennemføres et eller flere slæt eller afpudses. Så græsserne ved hurtig genvækst får fortrin frem for lysesiv, mosebunke, brandbæger, tidsler, stor nælde og andre ukrudtsarter.

De fleste græsmarker kan “rettes op” gennem intensiv pleje. Der hvor afgræsning eller slæt ikke er tilstrækkeligt, kan det være aktuelt at foretage kemisk eller mekanisk bekæmpelse.

Oversigt over midler.

Middel Afgrøde Tidspunkt Behandlingsfrist Dosis Effekt
Harmony SX Græs/
kløvergræs
Kun sensommer (senest 31. august), aldrig i begyndelsen af vækstperiode 14 dage 23-30 Brandbæger, fuglegræs, hyrdetaske, røllike, skræppe
Fighter 480/Troy SL Græs/
kløvergræs
14 dage 2,0 Fuglegræs, kamille
Primus/Saracen Græs Forår 7 dage 0,075-0,15 Fuglegræs, hyrdetaske, kamille, mælkebøtte
Primus XL Græs Forår 7 dage 0,75-1 Brandbæger, fuglegræs, hyrdetaske, kamille, mælkebøtte, skræppe
Tomahawk 200 EC Græs Forår 7 dage 1,4-1,8 Brandbæger, fuglegræs, mælkebøtte, skræppe, nælde
Starane XL Græs Forår 7 dage 1-1,8 Brandbæger, fuglegræs, hyrdetaske, kamille, mælkebøtte, skræppe
Ariane FG S Græs Forår (ikke senere end 1. august) 30 dage 2,5-3,5 Tidsel, burresnerre, brandbæger, fuglegræs, hyrdetaske, skræppe

Græs uden kløver

Bekæmpelse udføres hvor det er tilladt, når græs og ukrudt er i god vækst i april til først i maj eller udføres på ny genvækst efter afhugning i eftersommeren. Skræpper, tidsler, stor nælde og andet rodukrudt skal være 15-25 cm høje, så saftstrømmen transporterer aktivstoffet ned i rødderne. Det kan være nødvendigt at gennemføre bekæmpelse af rodukrudt to år i træk. Vår- og engbrandbæger bekæmpes bedst sidst i august, hvor de nye planter er spiret frem.

Græs med kløver

I foråret er der kun mulighed for at anvende Fighter. Det er dog sjældent aktuelt, da midlet kun har effekt mod få arter i græs. I foråret hæmmer Harmony SX græsvæksten meget. Derfor skal midlet anvendes i juli/august. Der sprøjtes på genvækst 2-3 uger efter afpudsning eller afgræsning. Vår- og engbrandbæger bekæmpes sidst i august, hvor de nye planter er spiret frem.

Midler der normalt kun anvendes i rent græs, kan også anvendes i græs med kløver, hvis det vælges at prioritere at få ryddet op i ukrudtet, og man accepterer at kløveren sprøjtes bort.

Omlægning i sommerperioden

Hvor det er planlagt at omlægge et areal til nyt græs i juli og begyndelsen af august, bør skræpper og andet tokimbladet rodukrudt bekæmpes effektivt i foråret uden at tage hensyn til eventuel kløverbestand. Græsafgrøden kan sidst i juli nedvisnes med et glyphosat-middel, hvorefter etablering af såbed og såning af græsfrø kan ske fra sidst i juli til første tredjedel af august. Der er græsblandinger, som er målrettet fugtige arealer.

Mekanisk ukrudtsbekæmpelse

Følgende punkter indgår i plejen frem mod en veltrimmet varig græsmark:

  1. Afpuds eller tag første slæt, før ukrudtet blomstrer. Afpudsning gentages efter behov. F.eks. forsvinder lysesiv og flere andre ukrudtsarter ved gentagne afhugninger tæt på jordoverfladen. Ved gentagne afpudsninger bør man anvende “modsat kørselsretning” ved den næste afpudsning for at komme så tæt på bunden af siv som muligt. Skræpper kan ikke bekæmpes mekanisk.
  2. En kombination af slæt og afgræsning er den bedste græsmarksdrift. Det giver et større udbytte og har bedre effekt mod ukrudt end afgræsning alene.
  3. En meget intensiv afgræsning (mange dyr i en kort eller længere periode) eller en afpudsning med kort stubhøjde har en god effekt mod ukrudt.