Ukrudtsbekæmpelse i græsmarker

del

Forebyg at ukrudtet breder sig på permanente græsarealer og på arealer med græs i omdrift.

Ukrudt i vedvarende græs- og kløvergræs

I ældre, varige marker, hvor der afgræsses, kan der være behov for en indsats mod ukrudt. Den mest effektive pleje består i, at der gennemføres et eller flere slæt eller afpudses, så græsser ved hurtig genvækst får fortrin frem for lysesiv, mosebunke, brandbæger, tidsler, stor nælde og andre ukrudtsarter.

De fleste græsmarker kan “rettes op” gennem intensiv pleje. Hvor afgræsning/slæt ikke er tilstrækkeligt, kan det være aktuelt at foretage kemisk eller mekanisk bekæmpelse.

Oversigt over midler.

Middel Afgrøde Tidspunkt Behandlingsfrist Dosis Effekt
Harmony SX Græs/
kløvergræs
Kun sensommer (senest 31. august), aldrig i begyndelsen af vækstperiode 14 dage 23-30 Brandbæger, fuglegræs, hyrdetaske, røllike, skræppe
Fighter 480/Troy SL Græs/
kløvergræs
14 dage 2,0 Fuglegræs, kamille
Primus/Saracen Græs Forår 7 dage 0,075-0,15 Fuglegræs, hyrdetaske, kamille, mælkebøtte
Primus XL Græs Forår 7 dage 0,75-1 Brandbæger, fuglegræs, hyrdetaske, kamille, mælkebøtte, skræppe
Tomahawk 200 EC Græs Forår 14 dage 1,4-1,8 Brandbæger, fuglegræs, mælkebøtte, skræppe, nælde
Starane XL Græs Forår 7 dage 1-1,8 Brandbæger, fuglegræs, hyrdetaske, kamille, mælkebøtte, skræppe
Ariane FG S Græs Forår (ikke senere end 1. august) 30 dage 2,5-3,5 Tidsel, burresnerre, brandbæger, fuglegræs, hyrdetaske, stræppe

Græs uden kløver

Bekæmpelse udføres, hvor det er tilladt, når græs og ukrudt er i god vækst i april til først i maj eller udføres på ny genvækst efter afhugning i eftersommeren. Skræpper, tidsler, stor nælde og andet rodukrudt skal være 15-25 cm høje, så saftstrømmen transporterer aktivstoffet ned i rødderne. Det kan være nødvendigt at gennemføre bekæmpelse af rodukrudt to år i træk. Vår- og engbrandbæger bekæmpes bedst sidst i august, hvor de nye planter er spiret frem.

Græs med kløver

I foråret er der kun mulighed for at anvende Fighter, hvilket sjældent er aktuelt, da midlet kun har effekt mod få aktuelle arter i græs. I foråret hæmmer Harmony SX græsvæksten meget. Derfor skal midlet anvendes i juli/august. Der sprøjtes på genvækst 2-3 uger efter afpudsning eller afgræsning. Vår- og engbrandbæger bekæmpes sidst i august, hvor de nye planter er spiret frem.

Midler, der normalt kun anvendes i rent græs, kan også anvendes i græs med kløver, hvis det vælges at prioritere at få ryddet op i ukrudtet, og man accepterer, at kløveren sprøjtes bort.

Omlægning i sommerperioden

Hvor det er planlagt at omlægge et areal til nyt græs i juli og begyndelsen af august, bør skræpper og andet tokimbladet rodukrudt bekæmpes effektivt i foråret uden at tage hensyn til eventuel kløverbestand. Græsafgrøden kan sidst i juli nedvisnes med et glyphosat-middel, hvorefter etablering af såbed og såning af græsfrø kan ske fra sidst i juli til første tredjedel af august. Der er græsblandinger, som er målrettet fugtige arealer.

Mekanisk ukrudtsbekæmpelse

Følgende punkter indgår i plejen frem mod en veltrimmet varig græsmark:

  1. Afpuds eller tag første slæt, før ukrudtet blomstrer. Afpudsning gentages efter behov. F.eks. forsvinder lysesiv og flere andre ukrudtsarter ved gentagne afhugninger tæt på jordoverfladen. Ved gentagne afpudsninger bør man anvende “modsat kørselsretning” ved den næste afpudsning for at komme så tæt på bunden af siv som muligt. Skræpper kan ikke bekæmpes mekanisk.
  2. En kombination af slæt og afgræsning er den bedste græsmarksdrift. Det giver et større udbytte og har bedre effekt mod ukrudt end afgræsning alene.
  3. En meget intensiv afgræsning (mange dyr i en kort eller længere periode) eller en afpudsning med kort stubhøjde har en god effekt mod ukrudt.

Lovkrav til græsarealer

Arealer med permanent græs og græs i omdrift er støtteberettigede, hvis krav om slåning eller afgræsning opfyldes. Det vil sige, at arealerne med permanent græs under normale vejrforhold skal enten afgræsses eller slås mindst én gang årligt i perioden 1. juni til 15. september og græs i omdrift tilsvarende i perioden 15. maj til 15. september.

Pletter større end 100 m2, som ikke er slået i ovennævnte periode, er ikke støtteberettigede.

Ved afgræsning skal arealerne fremstå som afgræssede den 15. september. Det betyder, at mere end 50 pct. af plantedækket skal bære præg af afgræsning og være under 40 cm højt. Pletter under 100 m2 med en plantedækkehøjde på over 40 cm kan accepteres, mens pletter større end 100 m2, der ikke bærer præg af afgræsning, ikke er støtteberettiget.

Der er ikke krav til artssammensætning, dvs. at der også må være arter som lysesiv, brændenælder, tidsler mv.