Udpegning af små vandløb i vandplanerne er i høring

del

Miljø- og Fødevareministeriet har sendt et udkast til en revideret afgrænsning af de små vandløb, som skal indgå i næste runde af vandplanerne, i høring frem til 25. januar 2019.

Der er lagt op til, at ca. 1.000 km små vandløb tages ud af vandplanerne, så der nu skal være godt 7.000 km små vandløb med i planerne, mod tidligere godt 8.000 km.
Landbrug og Fødevarers vurdering er dog, at der er langt flere af de små vandløb, som ikke har tilstrækkelig godt naturpotentiale til at kunne opfylde målet om god økologisk tilstand, og derfor bør tages ud af vandplanerne.

Tjek dine små vandløb

Du har som lodsejer mulighed for at komme med indsigelser, hvis der er små vandløb på dine arealer, som indgår i vandplanerne, men som du mener, har begrænset potentiale for at kunne opfylde et miljømål om god økologisk tilstand. Det drejer sig særligt om små vandløb, der er flade, ikke-naturlige (fx hvis de er gravede) eller har ringe økologisk potentiale (fx hvis de er stærkt okkerpåvirkede).

Hvordan gør du?

Du kan tjekke hvilke vandløb, der stadig indgår i vandplanerne og indsende et høringsvar på høringsportalen. 

L&F har lavet en guide til, hvordan man bruger høringsportalen og indsender et høringsvar (tryk på linket ”download guiden her”).

Du er også velkommen til kontakte Lone Larsen på planteavlskontoret på lul@ostdansk.dk eller 56791927, for at få oplyst om nogle af dine vandløb er berørt.