Udbringning af husdyrgødning

del

Hvis din gyllebeholder snart er fyldt, kan en løsning være at udbringe i vinterafgrøder.

Våde forhold i eftersommeren og efteråret 2017 kombineret med højere nedbør end normalt i vinterhalvåret betyder, at gylletanken kan være fyldt. Der kan derfor være et stort behov for at kunne udbringe gylle så tidligt som muligt i februar. Mange steder er jorden stadig meget vandlidende, hvorfor skal du være så forsigtig som muligt med udbringningen for at undgå strukturskader. Brug hvis muligt udstyr med brede lavtryksdæk og reducer hvis muligt dæktrykket ved kørsel i marken.

Jordtemperaturen er omkring 2-4 grader de fleste steder i landet og stiger ifølge prognosen op til 3-5 grader efter 1. februar. Afgrøderne er ikke i vækst, før vi har stabile døgntemperaturer over 5 grader, og de har endnu ikke behov for næringsstoffer før vækststart.

Hvis der af pladsmæssige årsager i gylletanken er behov for at starte udbringningssæsonen allerede fra den 1. februar, skal gyllen udbringes på arealer og i afgrøder med størst mulig sikkerhed for en god udnyttelse og lavest mulige risiko for forurening af vandløb. F.eks. ved nedfældning i græsmarker eller ved slangeudlægning i marker med veletableret raps eller vintersæd, uden betydelig hældning og langt fra vandløb.

Man kan minimere risikoen for tab ved at dele udbringningen i to og således nøjes med udbringning af 12-15 tons pr. ha af den flydende del af en ikke-omrørt gyllebeholder omkring 1. februar. Hvor der erfaringsvis er problemer med afgrødesvidning fra gylle, kan denne strategi være en god løsning.

Ved tidlig udbringning vil effekten af gylleforsuring normalt være begrænset pga. lave temperaturer, høj luftfugtighed og kølig, fugtig jord, som i sig selv mindsker risikoen for ammoniakfordampning.

Afgrødevalg !

Gyllen skal udbringes på afgrøder med tidligt behov for næringsstoffer. Prioritering af afgrøder er:

  1. Vinterraps
  2. Græs både frøgræs og afgræsning
  3. Vinterbyg
  4. Andre vintersæds arter

Huskeregler:

Ifølge husdyrgødningsbekendtgørelsen må husdyrgødning, afgasset biomasse, ensilagesaft, restvand og handelsgødning ikke udbringes på:

  • Vandmættede og oversvømmede arealer (de er som ofte ikke farbare).
  • Arealer, hvor der er fare for afstrømning til vandløb, herunder dræn, søer (>100 m²) og kystland.
  • Frosne arealer i pløjelagets dybde. Det betyder, at jorden skal være optøet til 15 cm, men at det forsat er tilladt at køre efter nattefrost, hvor jorden forventes at tø i løbet af dagen.
  • Snedækket jord. Jorden er defineret som snedækket, hvis mere end 90 % af marken er dækket af et lag sne med en tykkelse på mere en blot ½ cm.
  • Skråninger med en hældning på mere en 6° ned mod vandløb, søer (>100 m²) eller fjorde, inden for en afstand af 20 m fra den øverste kant af vandmiljøet. Undtagen på arealer med en skråning på 6-12º kan der nedfældes flydende husdyrgødning og afgasset biomasse parallelt med vandløbet samt udbringes flydende handelsgødning.

Husk, at husdyrgødning ikke må udbringes på lørdage og søn- og helligdage på arealer, der ligger nærmere end 200 m fra byzone, sommerhus-områder og områder i landzone, der ved lokalplan er udlagt til boligformål.

Krav til udbringningsteknik

Flydende husdyrgødning nå kun udbringes til afgrøder med en kvælstofnorm eller regningsgivende norm for fosfor og kalium. Tabel 1 viser hvilken teknik, der kan anvendes hvornår i forskellige afgrøder.

Tabel 1. Tilladte udbringningsteknikker til flydende husdyrgødning og afgasset biomasse.
Teknik Vårsæd Vintersæd Fodergræs* Frøgræs**
Før såning Efter såning
Slæbesko/ Slangeudlægning Nej Ja Ja Nej Ja
Nedfældning Ja Ja Ja Ja Ja
Forsuring og slangeudlægning Ja*** Ja Ja Ja Ja
* Økologer er undtager nedfældningskrav i fodergræs fra 1/2 til 1/5. ** Kun frøgræs med kontrakt er undtaget nedfældningskrav. *** Ved forsuring og slangeudlægning af forsuret gylle inden såning kræves forsuring af gylle til vintersæd på 1/5 af arealet som indberetning til kommunen.

 

Forsuret gylle slangeudlagt inden såning er omfattet af en faktor 0,2 af vårsædsarealet i vintersæd eller vinterraps i indeværende udbringningssæson. Det betyder, at for hver 10 ha hvor der udlægges forsuret gylle inden såning, skal der efterfølgende 2 ha forsuret gylle i vintersæd eller -raps. Kommunen skal informeres inden udbringning. På Miljøstyrelsens teknologiliste, ses de forskellige forsuringskrav.