Tilskud til modernisering af kvægstalde 2020

del

Ansøgningsperioden åbner snart. Fra d. 4. september til 30. oktober 2020 kan søges tilskud til bedrifter med mælkeproduktion og slagtekalve.

Ordningen ‘Tilskud til modernisering af kvægstalde 2020’ kan søges her i efteråret fra d. 4.september – 30. oktober. Formål er at støtte reducering af ammoniakudledning fra kvægstalde, samt styrke bedrifternes levedygtighed, produktivitet og ressource effektivitet.  I modsætning til tidligere, kan der ikke søges til renovering eller ombygning af stalde. Der gives kun tilskud til nybyggeri, som også kan være en tilbygning til eksisterende stald.

Tilskuddet kan maks. udgøre 20 % af de samlede tilskudsberettigede udgifter til projektet. I alt er der afsat 85 mio.kr., hvoraf 20 mio.kr. til økologer. Ordningen finansieres 100 % af EU via den Europæiske Landbrugsfond for Udvikling af Landdistrikterne. Der regnes med standardomkostninger.

Indsatsområder

Ordningen er opdelt i tre indsatsområder;

  1. Etablering af stald til malkekvæg med tilhørende malkefaciliteter (afsat 21 mio.kr.)
  2. Etablering af stald til malkekvæg (afsat 35 mio.kr.)
  3. Etablering af stald til slagtekalve og/eller småkalve (afsat 29 mio.kr.)

Staldtype

Der skal vælges staldtype; sengebåsestald med spaltegulv, sengebåsestald med fast drænet gulv eller dybstrøelsesstald. Hvis der både er dybstrøelsesareal og spalter f.eks., skal det ansøgte staldtype mindst være på 70 % af arealet af den valgte staldtype. Projektets størrelse angives i m2 bruttoareal, og kan sagtens være fordelt over flere (til-)bygninger. Bruttoarealet opgøres som det areal hvor dyrene har adgang til, dog ikke malkefaciliteter, foderlade og udvendigt foderbord. Projektet skal tilvælge én af de nævnte teknologiløsninger (bilag 2 i bekendtgørelsen).

Omkostningseffektivitet

Ved mange ansøgninger prioriterer landbrugsstyrelsen de projekter, der har størst omkostningseffektivitet (OE), og derefter projekter med den største ammoniakreduktion/m2 bruttoareal. Inden du ansøger, kan du beregne din omkostningseffektivitet i et regneark, som findes på landbrugsstyrelsens hjemmeside. Projektet skal udføres indenfor to år, og med evt. forlængelse senest være færdig ved udgangen af 2023.

Du kan finde bekendtgørelsen, vejledning og regnearket på landbrugsstyrelsens hjemmeside her.

Zwanita Reinders, økonomikonsulent