Tænk på din SKAT inden nytår!

del

Har du almindeligt kalenderårsregnskab, er der en række forhold, du som landmand mv. skal være opmærksom på, før 2021 er forbi. Flere skatteregler har nemlig ”skæringsdag” ved årsskiftet.

Indbetaling af restskat

Ved du allerede nu at du har betalt for lidt i skat i 2021, kan du frivilligt betale den forventede restskat. Især når du har en positiv kassekredit.

 • Betal senest den 31. december 2021, så undgår du helt at betale renter.
 • Betal senest den 1. juli 2022, så betaler du en dag til dag rente. Den er fastsat til 1,7 procent af restskatten fra 1. januar til og med den dag, du betaler.
 • Betaler du efter 1. juli 2022, vil Skattestyrelsen derudover opkræve et fast procenttillæg. Det er fastsat til 3,7 procent.

Renten og procenttillægget er ikke fradragsberettigede.

Hvis du benytter virksomhedsordningen, og det er der, du har pengene, kan det være en fordel at vente med at betale din restskat til primo januar 2022, hvis du i løbet af 2021 har hævet store beløb til privat. Kontakt din skatterådgiver, som kan anbefale dig det bedste tidspunkt for indbetaling af restskatten.

Tilbagebetaling af forskudsskat

Har du betalt for meget i forskudsskat i løbet af 2021, kan du senest 31. december 2021 søge om at få beløbet tilbagebetalt. Du får ikke renter af beløbet, hvis du søger om at få det udbetalt inden årsskiftet. Du får dog heller ikke renter af beløbet, hvis du venter med at få den overskydende skat automatisk retur i foråret 2022, da renten for procentgodtgørelse på overskydende skat for indkomståret 2021 udgør 0 procent.

Men mangler du likviditet, kan det være en fordel at søge om udbetaling af skatten fremfor at hæve på kassekreditten.

Indbetaling på pensionsordninger

Her er de vigtigste regler for, hvor meget du kan indbetale/få fradrag for, for 2021:

 • Aldersopsparing:
  • Hvis du har mere end fem år til folkepensionsalderen, kan du maksimalt indbetale op til 5.400 kr.
  • Fra og med det indkomstår, hvor du har fem år eller mindre til folkepensionsalderen, kan du maksimalt indbetale op til 52.400 kr.
   • Der er ikke fradrag for disse indbetalinger. Omvendt er udbetalingerne skattefri.
 • Ratepension og ophørende alderspension: Maksimalt fradrag 58.500 kr.
 • Livsvarige livrenter (arbejdsgiveradministrerede ordninger): Fuld fradragsret
 • Livsvarige livrenter (private ordninger): Maksimalt fradrag 53.800 kr., men dog fuldt fradrag hvis man aftaler et større beløb for en periode på mindst 10 år. Store engangsindskud fordeles over 10 år, men hvis 1/10 af indskuddet er mindre end 53.800 kr., kan der dog altid fratrækkes 53.800 kr.
 • Du kan dog som selvstændigt erhvervsdrivende alternativt få fradrag for indskud på op til 30 procent af overskuddet til en pensionsordning oprettet som livsvarig livrente. Har du haft et godt år, vil du dermed kunne få fradrag for et større beløb end 53.800 kroner. Få evt. din skattekonsulent til at give dig et estimat over, hvad du kan indbetale på 30 procent-ordningen.

Vær opmærksom på, hvornår din bank har sidste frist for indbetaling på pensionsordninger i år, samt de skattemæssige konsekvenser, hvis indbetalingen sker med midler i virksomhedsordningen.

Indefrosne feriemidler

Er du en af dem, der har benyttet dig af muligheden for at få udbetalt indefrosne feriemidler, fx fra det arbejde du har ved siden af landbruget, vil din skattepligtige indkomst som udgangspunkt være blevet noget større end forventet. Det kan fx betyde, at din samlede indkomst overstiger topskattegrænsen, som i 2021 er på 544.800 kr. efter AM-bidrag. Hvis du vil undgå topskat kan du fx overveje at nedbringe din indkomst ved indbetaling på en fradragsberettiget pensionsordning, jf. ovenfor.

Befordringsfradrag

Under samme forudsætning om, at du har arbejde ved siden af dit erhverv, bør du være særligt opmærksom på dit befordringsfradrag for 2021. Skattemæssigt er der fradrag for befordring til og fra arbejde. Jo længere man har til arbejde, jo større er fradraget. Har du haft væsentligt færre arbejdsdage på dit normale arbejdssted i 2021, vil det have stor betydning for dit fradrag og dermed din skat. Det kan dermed medføre, at du har betalt for lidt i skat. Fradraget vil derudover ikke som for tidligere år være fortrykt på oplysningsskemaet.

Du skal således selv beregne det til foråret. Det kan du læse mere om det her, hvis du har abonnement på Landbrugsinfo. Det er en konsekvens af Covid-19.

Tjek forskudsopgørelsen for 2022

Kontroller, at indkomsterne og fradragene på din forskudsopgørelse er rigtige. Havde du underskud i 2020 og 2021, men forventer du et overskud i 2022, skal din forskudsopgørelse rettes. Det samme gælder, hvis du regner med at tjene mindre i landbruget i 2022 end tidligere. B-skatteraterne fastsættes ud fra de indkomster, du tidligere har haft. Derfor er det vigtigt at kontrollere forskudsopgørelsen. Forskudsopgørelsen har også betydning for udbetaling af sociale ydelser.

Fradrag for gaver

Gaver til godkendte velgørende foreninger og institutioner kan trækkes fra. Man kan få fradrag for op til 17.000 kr. i 2021. Fradraget gives ved, at modtageren indberetter gaven til Skattestyrelsen. Du kan også give hver af dine ansatte julegaver for 900 kr., uden at de ansatte skal beskattes. Du har fuldt skattefradrag.

Det har du også, hvis du inden nytår benytter dig af muligheden for at give dine medarbejdere et skattefrit gavekort på op til 1.200 kr. til visse dele af den såkaldte oplevelsesøkonomi (restaurant, hotel, teater, biograf, forlystelser mv.). Det er en særlig mulighed lige i år.

Gaver i familien

Hvis du giver gaver til børn og børnebørn på op til 68.700 kr. (24.000 kr. til svigerbørn), skal der ikke betales gaveafgift. Beløbsgrænsen gælder per gavegiver. Hvert barn kan derfor modtage op til 137.400 kr. uden afgift, når der kommer gave fra både far og mor. Det er vigtigt, at gaverne gives fra hver af gavegiverne. Gaver kan også uden skattemæssige konsekvenser gives til en samlever eller til søskende, hvis man har boet sammen i mindst to år og stadig er samboende, når gaven gives.

Genanbringelse af ejendomsavance

Hvis du har en ejendomsavance fra 2020, som du ønsker at genanbringe, skal du købe ny ejendom eller afholde forbedringsudgifter, senest 31. december 2021. Der skal være indgået endelig og bindende aftale herom.

Køb af maskiner og inventar for at kunne afskrive

For at man kan afskrive på maskiner og inventar, skal de være:

 • Leveret til en igangværende virksomhed
 • Bestemt til at indgå i virksomhedens drift
 • Færdiggjort i et sådant omfang, at den kan indgå i driften.

Hvis man køber en mejetærsker i december 2021, kan man afskrive på mejetærskeren i 2021, selvom den ikke har været benyttet erhvervsmæssigt inden udgangen af indkomståret. Afskrivningen forudsætter dog, at maskinen er leveret til en igangværende landbrugsvirksomhed inden udgangen af 2021, og at maskinen er færdiggjort i overensstemmelse med den beskrivelse, der fremgår af købekontrakten med maskinhandlen.

Hvis du køber fabriksnyt inventar/maskiner har du i år mulighed for at afskrive på 116 % af anskaffelsessummen, hvis maskinen/inventaret er omfattet af nogle særlige afgrænsningsregler. Tal evt. med din skatterådgiver om dette, eller læs om det her på Landbrugsinfo, hvis du har abonnement herpå.

Deling af overskud mellem ægtefæller

Hvis du og din ægtefælle begge deltager ligeligt i driften af landbruget, og I fremover ønsker at dele over-skuddet mere frit, fx ligeligt, skal I senest den 31. december 2021 meddele Skattestyrelsen og øvrige kreditorer herunder kommunen, at I begge hæfter ligeligt for virksomhedens gæld. Ønsker I begge at indbetale fortjeneste fra et senere salg af landbruget på en ophørspensionsordning, kan det være en fordel at bruge ligedelingsreglerne inden salget.

Overvej at realisere tab på børsnoterede aktier og aktiebaserede investeringsforeninger

Hvis du har fået en stor aktiegevinst på noterede aktier der skal beskattes kan du overveje at realisere tab i 2021 på andre noterede aktier eller aktiebaserede investeringsforeninger. Dette skyldes, at aktieindkomst over 56.500 kr. beskattes med 42%, mens aktieindkomst under kun beskattes med 27%. Ved noterede aktier mv. er det forholdsvis enkelt og billigt at sælge og så evt. købe de samme aktier igen efter nogle dage, hvis du stadig gerne vil have dem i din portefølje.

Husk at give meddelelse om investorfradrag

Hvis du har tegnet aktier i et selskab/en investorfradragsfond (unoterede aktier), og tegningen er omfattet af investorfradraget, skal du inden udgangen af året give meddelelse til ”målselskabet”/investorfradragsfonden om, at du ønsker fradraget, samt i hvilket omfang du ønsker det anvendt. ”Målselskabet”/investorfradragsfonden skal så indberette dette til skattestyrelsen. Hvis du ikke gør det, mister du dit fradrag.

BoligJobfradrag

Det maksimale fradrag for udgifter til arbejdsløn for serviceydelser i hjemmet er på 25.000 kr. pr. person.
Det maksimale fradrag for udgifter til håndværksydelser med grønt sigte i hjemmet er på 25.000 kr. pr. person. På Skattestyrelsens hjemmeside er der en liste over godkendte service- og håndværksydelser.

Overdragelse af opsparing i virksomhedsordningen

Ønsker du i 2022 at overdrage din virksomhed til enten børn eller børnebørn med succession, og skal dit barn/barnebarn overtage det opsparede overskud, skal aftale om overdragelsen underskrives den 1. januar 2022, og selve overdragelsen af virksomheden ske den 1. januar 2022, når sælger har kalenderårsregnskab. Det gælder også for ægtefæller, som ønsker at overdrage en virksomhed mellem hinanden, og opsparingen ønskes overtaget med succession.

Søg rådgivning

Hvis du ønsker at få afklaret skattespørgsmål inden nytår mv. kan du med fordel kontakte en skattekonsulent. Vi har en vagt-telefonordning åben mellem jul og nytår.

-Artikel fra Seges 14. december 2021-