Sammen om at hjælpe viben

del

3 ud af 4 viber er forsvundet fra Danmark. Derfor samarbejder Landbrug & Fødevarer med Ornitologisk Forening om at værne om den karakteristiske forårsbebuder.

Foto: Colourbox - Vibe

Vibens muntre kald over marken er et sikkert forårstegn. Men i dag er det muntre kald blevet langt mindre almindeligt end det har været tidligere.

I Danmark er Viben gået tilbage med ca. 75 % siden 1976.

Tilbagegangen skyldes især, at der i dag er færre afgræssede engarealer, at vinterafgrøder er blevet mere udbredte, og at våde pletter på enge og omdriftsarealer i højere grad drænes tørre. Tilsammen betyder disse ændringer, at vibernes unger har svært ved at finde føde og dermed overleve.

Som landmand er der en lang række tiltag, som du kan iværksætte for at hjælpe viben.

Eng og græsarealer

Viben er en åbenlandsfugl, som naturligt er knyttet til fugtige, afgræssede arealer. Dette er ’kerne-habitaterne’ med stabile levesteder, hvor viben kan opholde sig og opfostre sine unger. Derfor ligger den allervigtigste indsats i at styrke viben på de fugtige eng- og græsarealer.

På disse arealer har du en række muligheder for at justere plejen, så den foregår så vibevenligt som muligt. Selv små, fugtige englodder kan være vigtige fødekamre for vibeungers opvækst, især hvis de ligger i tilknytning til omdriftsarealer med forårssåede afgrøder, og de tilsammen har et areal på mindst 2 ha.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Lavbunds- og vådområder

Antallet af lavbunds- og vådområdeprojekter er lige nu i fremgang i landbrugslandet. Her er jorden taget ud af traditionel landbrugsdrift, og derfor har mange af disse projekter potentiale til at udvikle sig vibevenligt. Har du etableret et nyt vådområde eller lavbundsareal, eller skal du i gang med et projekt, så husk at tænke på, hvordan driften kan planlægges til gavn for viben.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Omdriftsarealer

I dag afhænger mange vibers ynglesucces af et samspil mellem forholdene på omdriftsarealerne og nærliggende eng- eller græsarealer. Viberne vil typisk lægge deres rede i den dyrkede mark, gerne på et højt punkt i landskabet, hvor der er god udsigt og mulighed for at opdage rovdyr på lang afstand.

Vibens unger vil tilbringe de første dage af deres liv i marken, men i takt med at deres mobilitet og fødebehov øges, vil de voksne fugle ofte føre ungerne mod lavere og mere fugtige partier i marken eller til et kortgræsset areal i nærheden, hvor fødeudbuddet er større. Her opholder vibefamilien sig, indtil ungerne er flyvefærdige.

Du har flere muligheder for at foretage en vibevenlig drift af dine omdriftsarealer. Hvis du ikke har ynglende viber på dine omdriftsarealer, men har kendskab til, at arten yngler på andre eng- eller omdriftsarealer tæt på, kan du med fordel også følge anbefalingerne nedenfor.

 

 

 

Vil du også hjælpe viben? læs mere her i sammen om at hjælpe viben.