Proces for ændringer af vandløbsregulativer

del

Regulativer og klimatilpasning

Offentlige vandløb reguleres ved regulativer. Regulativet skal bl.a. indeholde bestemmelser om vandløbets skikkelse eller vandføringsevne, vandløbets vedligeholdelse ændringer i retten til sejlads, restaureringsforanstaltninger og beslutninger om friholdelse af arealer langs vandløb.

De nævnte krav er angivet i vandløbslovens § 12. Kravene er nærmere specificeret i § 3 i bekendtgørelse om regulativer for offentlige vandløb.

Som følge af ændrede nedbørsmængder kan det være nødvendigt at ændre i regulativet. Der kan være ændrede krav til vedligeholdelse, friholdelse mv. Vurderingen af, hvilke bestemmelser der skal ændres, må tage udgangspunkt i det konkrete klimatilpasningsprojekt.

Se som eksempel Norddjurs Kommunes overvejelser om klimatilpasning.

Når en kommune skal ændre et regulativ, gælder i vid udstrækning de samme bestemmelser som ved udarbejdelse af nye regulativer, jf. § 8 i bekendtgørelse om regulativer for offentlige vandløb.

Det indebærer, at kommunen skal lave en redegørelse for grundlaget for forslaget og om konsekvenserne af dette.

Forslaget skal offentliggøres med en høringsfrist på mindst 8 uger.

Kommunen kan ifølge bekendtgørelsen nøjes med at offentliggøre forslaget på kommunens hjemmeside. Kommunen må dog forventes at give direkte besked til berørte lodsejere for at overholde forvaltningslovens krav til partshøring.

Efter høringsperiodens afslutning kan kommunen vedtage regulativet med de mindre ændringer, som høringen har givet anledning til. Ved større ændringer kan der være tale om et så væsentligt forandret projekt, at det skal ud i en ny høring.

Kommunen skal offentliggøre en meddelelse om, at regulativet er vedtaget. Regulativet må tidligst træde i kraft 4 uger efter meddelelsen.

De 4 uger svarer til den frist, der er for at klage over regulativet til Miljø- og Fødevareklagenævnet. Hvis nogen klager inden for klagefristen, har det opsættende virkning. Det betyder, at regulativet først træder i kraft, når Miljø- og Fødevareklagenævnets afgørelse foreligger. Klagenævnet kan dog beslutte, at det skal træde i kraft før.
Kilde: Seges