Pas godt på det nye frøudlæg – det er penge værd

del

Korrekt høst af dæksæden og den efterfølgende pleje af det nye udlæg er helt afgørende for udbyttet i frømarken næste år.

Trykskader

Trykskader koster udbytte i næste års frømark. Du skal derfor være meget opmærksom på ”transportkulturen” i marken, så der sker en kontrolleret færdsel. Det gælder i allerhøjeste grad også færdsel med halmvogne og læssemaskiner, der i dag ofte er ret tungt materiel, som ofte  kører på kryds og tværs i marken.

Høst af dæksæd generelt

I perioden lige efter høst af dæksæden er det vigtigt, at du giver det nye udlæg gode muligheder for at udnytte lysindstrålingen for at udvikle de nye skud. Så hold lav stub og fjern dækssædshalmen hurtigt, så det nye udlæg kan få lys og luft, ved at:

  • sætte så kort stub, som det er praktisk muligt. Hvis stubben alligevel er blevet for lang, afpuds den snarest. Afpudsningshøjden afhænger af frøarten.
  • fjerne halmen så hurtigt som muligt efter høst. Halmstrenge er ødelæggende for frømarken. Afpudset materiale bør også fjernes, hvis det er i mængder, der dækker for udlægget.
  • På de moderne mejetærskere med stor skærebordsbredde skal der være monteret avnespreder for at hindre, at avnerne dækker for udlægget.

Alm. rajgræs

Gødskning

Svage udlæg bør tilføres 30 kg N straks efter høst af dæksæden for at sikre en tilstrækkelig udvikling. Vær opmærksom på afgrødens totale kvælstofkvote. Den mængde kvælstof, der tildeles om efteråret, fratrækkes den totale kvote.

Nye forsøg viser, at det koster udbytte at omfordele kvælstof i alm. rajgræs fra forår til efterår. I den situation kan det derfor være nødvendigt at ”låne” kvælstof hos andre afgrøder i sædskiftet.

Afpudsning

Udlægget skal have en højde på 8 cm medio oktober. Hvis udlægget bliver for langt, øges risikoen for sneskimmel, og plantemassen kan skygge og give en senere vækststart i foråret.

Derfor er det vigtigt hele tiden at vurdere behovet for afpudsning.

Et alternativ til afpudsning er afgræsning med får.

Ukrudt

Græsukrudt og spildkorn kan kun vanskeligt bekæmpes i alm. rajgræs, og kun så længe det er småt.

Et godt sædskifte er den bedste metode til at undgå problemer med græsukrudt.

Hvis der alligevel skulle være problemer, skal bekæmpelsen af græsukrudt iværksættes fra efteråret.

Rødsvingel

Gødskning

Rødsvingel skal altid tilføres kvælstof om efteråret. Der skal tilføres 60-70 kg N til sorter med lange udløbere og 50-60 kg N pr. ha til sorter med korte udløbere eller helt uden udløbere. Gødningen tildeles sidst i september.

Svage udlæg kan eventuelt tilføres 30 kg kvælstof umiddelbart efter høst. Resten omkring 1. oktober.

Afpudsning

I 1. års marker er det meget afgørende, at en eventuel for høj stub efter høst straks afpudses. Her afpudses ret dybt til en højde af 5 cm for at sikre det nødvendige lys og afhugning af gammelt plantemateriale, så der sættes nye skud og blade. Der afpudses lige så mange gange, det er nødvendigt for at sikre, at marken har en højde på maks. 8 cm inden vinter.

Et alternativ til afpudsning er ligesom i alm. rajgræs afgræsning med får.

2. års marker, der skal ligge til høst 2. eller 3. år, bør afbrændes. Husk at følge vejledningerne for lovlig afbrænding. Der er op til 20-25 pct. merudbytte for afbrænding contra afpudsning. Det er vigtigt, at afbrændingen sker jævnt, så hele arealet afbrændes. Hvis det ikke er sket, skal arealet alligevel afpudses.

Pas på ikke at brænde huller i marken. Det vil sikre væselhalen god plads.

Ukrudt

Græsukrudt er som i al frøgræs et alvorligt problem. En af de mest alvorlige ukrudtsarter i rødsvingel er væselhalen. Her er sædskiftet den mest effektive og i øjeblikket eneste måde til en sikker bekæmpelse.

Hvis der er problemer med græsukrudt, skal bekæmpelsen altid iværksættes fra efteråret.

Engrapgræs

Bortsprøjtning af hvidkløver

En stor del af engrapgræsset lægges ud i hvidkløver. Det er meget vigtigt, at hvidkløveren bortsprøjtes straks. Den er begyndt at gro igen efter høst. Vær meget opmærksom på de nye muligheder og begrænsninger, der er kommet det seneste år ved anvendelsen af visse minimidler og MCPA holdige midler.

Gødskning

Engrapgræs udlagt i hvidkløver har sjældent behov for gødning umiddelbart efter høst af dæksæd. Svage udlæg efter vinterhvede eller vinterraps kan eventuelt tilføres lidt kvælstof, men det er absolut undtagelsen.

Ellers tilføres 40 kg kvælstof til begge typer efter hvidkløver. Marker udlagt i ikke N-fikserende afgrøder tildeles 60 kg kvælstof til fodertyperne og 70 kg kvælstof til plænetyperne.

Kvælstof til engrapgræs tilføres normalt sidst i september, eventuelt i starten af oktober.

Ukrudt

Græsukrudt er som i al frøgræs et alvorligt problem. I engrapgræs er det specielt enårig og alm. rapgræs, der giver problemer.

Alm. rapgræs kan være så stort et problem, at marken bliver kasseret.

Start bekæmpelsen af græsukrudt i efteråret. De midler, vi har til rådighed, virker udelukkende eller bedst på småt ukrudt i fremspiringsfasen.