Østdansk Landboforening vil hjælpe BNBO-ramte lodsejere

del

Østdansk Landboforening har gennem efteråret og vinteren haft møder med henholdsvis Næstved, Vordingborg, Faxe og Stevns Kommune.

Østdansk Landboforening har gennem efteråret og vinteren haft møder med henholdsvis Næstved, Vordingborg, Faxe og Stevns Kommune i forbindelse med boringsnære beskyttelsesområder, der skal gennemses og vurderes af kommunerne som led i Pesticidstrategien 2017-2021.

Møderne er sket på initiativ fra landboforeningen da der inden udgangen af 2022 skal foreligge aftaler mellem lodsejere og vandværker om de arealer der er udpeget i BNBO og allerhelst frivillige aftaler.

Hvordan kan Østdansk Landboforening støtte berørte landmænd omkring BNBO, og hvilke løsninger kan rådgivningsvirksomheden finde sammen med de lokale myndigheder, vandværker og lodsejere? Hvilke indsatsplaner arbejder kommunerne ud fra, og hvordan kan Østdansk Landboforening bistå vores lodsejere og kommunerne med faglig ekspertise?

Spørgsmål til BNBO? Kontakt os

Enkelte muligheder er allerede nævnt på de konstruktive møder, nemlig leje af jorden med henblik på at dyrke rent drikkevand. Tinglysning har ikke samme interesse i samme omfang.

Østdansk Landboforening håber, at lodsejere der står overfor udfordringer med BNBO vil kontakte foreningen. Brug GISkortet for at se om du kan blive berørt.

Hvad er og hvad kan BNBO?

Boringsnære beskyttelsesområder udpeges for at beskytte områder tæt på boringer mod forurening. Alt andet lige er disse områder væsentligere at beskytte end andre områder, da der er kortere transporttid til boringen og mindre mulighed for opblanding af en eventuel forurening. Det er dog væsentligt at holde sig for øje, at BNBO ikke har en væsentlig indflydelse på en forurening, hvor der sker en mere homogen udvaskning over hele indvindingsområdet. Som et eksempel kan nævnes nitrat, hvor der oftest kun vil være en beskeden effekt ved at udlægge et BNBO, der kun dækker en mindre del af indvindingsområdet.

Kilde: danva.dk

Kommunerne skal vurdere BNBO

BNBO er defineret som nærområdet til almene vandforsyningsboringer, hvor der er en særlig risiko for forurening af det grundvand, der bruges til drikkevand.

Med den samlede BNBO-vejledning har kommunerne nu det fulde vejledningsgrundlag i forhold til BNBO samlet ét sted, dvs. også ift. Andre forureningskilder end pesticider.

Parallelt offentliggøres også dokumentet ’BNBO – Beregningsprocedure’, der beskriver Miljøstyrelsens procedure for afgrænsning af BNBO.

De politiske aftaleparter bag Pesticidstrategi 2017-21 besluttede i januar 2019, at kommunerne frem til og med 2022 skal gennemgå og vurdere alle BNBO med henblik på at vurdere behovet for yderligere indsats for at reducere risikoen for forurening af grundvandet fra erhvervsmæssig brug af pesticider.

Kilde: mst.dk