Obligatorisk krav om målrettede efterafgrøder er sendt i høring

del

Landbrugsstyrelsen oplyser, at der skal etableres 2750 ekstra ha målrettede efterafgrøder, da der ikke blev søgt nok under den frivillige ordning. De oplyser også at de ikke vil sende direkte besked til jer, der får et obligatorisk krav.

Landbrugsstyrelsen har lavet en analyse af effekten af de frivillige målrettede efterafgrøder i årets ansøgningsrunde. I den forbindelse har Miljø- og Fødevareministeren besluttet, at nogle områder fortsat har behov for efterafgrøder for at beskytte vandmiljøet mod kvælstofudvaskning.

På et oversigtskort kan du se de 109 ID15-områder, hvor der kommer et obligatorisk krav. Der vil ikke være tilskud til de ekstra ha.

Landbrugsstyrelsen vil ikke sende direkte besked til jer, der bliver omfattet af et obligatorisk krav.

Hvem er omfattet af et obligatorisk krav?

Hvis hovedparten af en eller flere af dine marker ligger inden for de 109 ID15-områder, hvor der fortsat er behov for målrettede efterafgrøder, vil du som udgangspunkt få et obligatorisk krav.

Du er dog undtaget hvis:

  • Du har udlagt flere ha med frivillige målrettede efterafgrøder inden for de samme ID15-områder, end det obligatorisk krav
  • Din bedrift var autoriseret til økologisk jordbrugsproduktion 1. februar 2018
  • Du den 1. februar 2018 har ansøgt om autorisation til økologisk jordbrugsproduktion
  • Bedriftens samlede efterafgrødegrundareal i 2018/2019 er mindre end 10 hektar

Hvordan kan du se/beregne dit krav?

Landbrugsstyrelsen vil udarbejde et kort til IMK, hvor du kan se, om du har marker i et eller flere af de områder, med et obligatorisk krav, og hvor stort kravet er i procent af efterafgrødegrundarealet.

Herudover vil du kunne beregne dit krav på deres hjemmeside. Du kan også omregne procentkravet til antal hektar på din bedrift og trække dine hektar frivillige målrettede efterafgrøder fra. Du skal være opmærksom på, at det obligatoriske krav bliver opgjort på baggrund af dit efterafgrødegrundareal i 2019.

Hvis du ikke ønsker at udlægge flere efterafgrøder

Frem for at udlægge flere efterafgrøder, kan du vælge at reducere din kvælstofkvote. Eventuel nedsættelse af kvælstofkvoten for din bedrift sker efter de samme regler, som gælder for de pligtige efterafgrøder. Kvoten bliver reduceret med 93 kg kvælstof pr. manglende hektar efterafgrøde, hvis du udbringer mindre organisk gødning end 80 kg N pr. hektar harmoniareal. Kvoten bliver reduceret med 150 kg kvælstof pr. manglende hektar efterafgrøde, hvis du udbringer organisk gødning svarende til 80 kg N pr. hektar eller mere pr. hektar harmoniareal.

Krav og frister for etablering af efterafgrøderne

Der vil som udgangspunkt gælde de samme betingelser for obligatoriske målrettede efterafgrøder som for de frivillige målrettede efterafgrøder. Det gælder fx med hensyn til såning og hvilke typer af efterafgrøder, du kan bruge.

Efterafgrøderne skal som de frivillige også være etableret i august 2018. Etableringen skal ske efter normale driftsmæssige principper for at opnå en effektiv kvælstofoptagelse i efteråret. Efterafgrøderne skal fremstå veletablerede og dækkende for at kunne blive godkendt. Spildkorn og spildfrø, der spirer i marken, kan ikke godkendes som efterafgrøde. Etablerer du efterafgrøder i majs, skal du være særligt opmærksom på, at efterafgrøderne er veletablerede.

Du skal så de obligatoriske målrettede efterafgrøder inden for de ID15-områder, hvor kravet er meldt ud.

Du kan ikke benytte obligatoriske målrettede efterafgrøder til at opfylde krav om pligtige, husdyr- eller MFO-efterafgrøder, og de må derfor ikke være placeret på samme areal.

Kalender for de væsentligste frister for obligatoriske målrettede efterafgrøder i 2018
 2018 1. august Hovedfrist for etablering af efterafgrøder
20. august Frist for at etablere efterafgrøder af korsblomstrede arter, honningurt, almindelig rug, stauderug, hybridrug, vårbyg og havre
31. august Frist for at indberette pligtige, husdyr- og frivillige/obligatoriske målrettede efterafgrøder til planperioden 2018/2019
20. oktober Tilladt at destruere efterafgrøder (dog ikke pligtige, husdyr- og målrettede efterafgrøder udlagt i majs)
2019 1. marts Tilladt at destruere pligtige, husdyr- og målrettede efterafgrøder i majs
  21. april Frist for opgørelse af krav til obligatoriske efterafgrøder

Høring

Landbrugsstyrelsen har sendt bekendtgørelsen om de obligatoriske krav til ekstern høring, men vi forventer ikke store ændringer.

Du kan læse hele landbrugsstyrelsens nyhed her.