Kvælstofprognosen

del

Tørt efterårs- og vintervejr medfører mindre behov for tildeling af kvælstof til afgrøder på finsand, blandet sand- og lerjord og lerjord.

Kvælstofprognosen viser, at der i år i dele af landet er et mindre behov for tilførsel af kvælstof, end kvælstofnormerne foreskriver, da der er mere kvælstof tilgængeligt i jorden end normalt.  På lerjord og finsandet jord er kvælstofbehovet 5-15 kg kvælstof mindre og på grovsandet jord er kvælstofbehovet uændret.

Baggrund

Kvælstofprognosen for 2019 er beregnet på grundlag af målinger af N-min i jorden på 133 marker i Kvadratnettet i februar måned 2019 suppleret med modelberegninger. Resultaterne af N-min målinger i februar 2019 er sammenholdt med det gennemsnitlige N-min-indhold målt i februar i Kvadratnettet i perioden 2008-2018. I kvælstofprognosen indgår den ekstra nedbør i marts måned i 2019 ikke.

Resultatet af målingerne viser, at N-min-indholdet i foråret 2019 på lerjord er højere i hele landet bortset fra Nordjylland. På sandjord er målt et N-min-indhold på niveau med tidligere år undtaget i område B (se kortet).

Årsagen er, at nedbøren fra 1. september 2018 til udgangen af februar 2019 har været fra 20 til 90 mm mindre end normalt. Samtidig var jorden meget tør i efteråret 2018.

Prognosen

Prognosens angivelser på kortet anvendes på marker med vinterkorn og forårssåede afgrøder med et kvælstofbehov, uanset om der er tilført husdyrgødning eller ej. Prognosen gælder ikke for overvintrende afgrøder, der har en stor kvælstofoptagelse i løbet af efteråret og vinteren – dvs. græs, vinterraps o. lign., men prognosen gælder altså for vinterkorn.

Kvælstofprognosen for 2019 viser et større kvælstofindhold end normalt på jordtyperne finsand, blandet sand- og lerjord og samt lerjord, mens der på grovsand er normalt kvælstofindhold. Korrektionen af kvoten er afhængig af jordbund og geografisk placering, prognosen følger kommuneinddelingen.

Du kan læse nyheden fra landbrugsstyrelsen her.

 

Tabel 1, N-prognosen 2019. (kg N pr. ha)
Område Grovsand (JB 1 og 3) Finsand (JB 2 og 4) Lerjord (JB over 4)
A (rød) 0 0 0
B (gul) 0 -5 -15
C (grøn) 0 0 -15

Faglig betydning af kvælstofprognosen

Kvælstofprognosen viser et lavere kvælstofbehov i 2019 end normalt. Det viser målinger af jordens N-min-indhold i februar. Det meget høje nedbørsmængde i marts og den højre temperatur, gør det vanskeligt præcist at sige, hvordan det afvigende vejr har påvirket mængden af tilgængeligt kvælstof i jorden. Der kan derfor være ekstra behov for i vækstsæsonen at vurdere afgrødernes kvælstofstatus.

Har du udnyttet det fine vejr i februar og udbragt en del af gødningen til vinterraps og frøgræs, vurderer vi på nuværende tidspunkt at gødningen ikke i betydelig omfang er gået tabt.