Nu er det muligt at søge støtte til Miljø- og klimateknologi 2022 (frist 10. januar 2023)

del

Søg tilskud til købe ny sprøjte, radrenser eller GPS-udstyr til præcisionsjordbrug

Har du planer om inden for de næste 2 år at købe ny sprøjte, radrenser eller GPS-udstyr til præcisionsjordbrug har du mulighed for at søge om tilskud fra ordningen Miljø og klimateknologi 2022 (se mere om hvilke teknologier der gives tilskud til nedenfor).

Om ordningen

Miljø- og klimateknologi 2022 har til formål at reducere miljøpåvirkningen fra den primære jordbrugsproduktion. Derudover har ordningen ét indsatsområde med formålet at forbedre dyrevelfærden. Miljø- og klimateknologi 2022 er en del af det danske landdistriktsprogram og er medfinansieret af EU.

Hvem kan søge

Tilsagn om tilskud kan gives til jordbrugere, der ejer eller forpagter en primær jordbrugsbedrift.

Projektet skal gennemføres på din egen eller din forpagtede bedrift, og det er dig som tilsagnshaver, der skal købe investeringen og er ansvarlig for at gennemføre projektet. Der skal være et årligt arbejdskraftbehov på mindst 830 timer på den jordbrugsbedrift, hvor investeringen foretages.

Hvad gives der tilskud til

Der gives tilskud inden for følgende 10 indsatsområder:

  1. Fremme dyrevelfærd i farestalde
  2. Reducere ammoniakudledning fra svinestalde
  3. Reducere ammoniakudledning fra kvægstalde
  4. Reducere ammoniakudledning fra fjerkræstalde
  5. Reducere energiforbruget i fjerkræstalde
  6. Reducere pesticidforbruget i planteavl
  7. Reducere pesticidforbruget i kartoffelavl
  8. Reducere pesticidforbruget i gartnerier
  9. Reducere energiforbruget i gartnerier
  10. Reducere næringsstofforbruget i gartnerier

Der er afsat 244 mio. kr. i alt. 25 mio. kr. til indsatsområde 1, 40 mio. kr. til indsatsområde 2, 40 mio. kr. til indsatsområde 3, 24 mio. kr. til indsatsområde 4, 15 mio. kr. til indsatsområde 5, 30 mio. kr. til indsatsområde 6, 15 mio. kr. til indsatsområde 7, 25 mio. kr. til indsatsområde 8, 20 mio. kr. til indsatsområde 9, og 10 mio. kr. til indsatsområde 10.

Tilskuddets størrelse

Det samlede, offentlige tilskud under ordningen kan udgøre 40 pct. af projektets samlede tilskudsgrundlag.

Tilskudsgrundlaget beregnes ud fra standardomkostninger. Det betyder, at landbrugsstyrelsen har fastsat en sats for de investeringer der indgår i dit projekt, som omfatter både indkøb, levering og montering/installering. Landbrugsstyrelsen beregner både tilsagnsbeløbet og tilskudsbeløbet på baggrund af standardomkostninger.

Landbrugsstyrelsens tilskud til projekterne under denne ordning finansieres af EU (100 pct.) via Den Europæiske Landbrugsfond for Udvikling af Landdistrikterne (ELFUL).

Krav til tilskudsgrundlaget

Tilskudsgrundlaget i én ansøgning skal udgøre minimum 500.000 kr. for indsatsområde 1, minimum 300.000 kr. for indsatsområde 2-4, 6 og 7, og minimum 100.000 kr. for indsatsområde 5 og 8-10.

Vigtigt

For at opnå tilskud er det vigtigt, at der er indsendt en ansøgning om støtte, inden der laves købskontrakt med maskinhandleren.

 

Indenfor planteavlsområdet gives tilskud til nedenstående teknologier

 

6.1 Sprøjtestyring med on/off tildeling

Elektronisk styring af on/off flow på sektions- eller dyseniveau, ventiler, slanger, rør, GPS modtager og antenne, software på terminal – startpris og bomstørrelsespris

Injektionssprøjteudstyr (valgfri)

Terminal til styring af sprøjten (valgfri)

 

6.2 Sprøjtestyring med variabel og on/off tildeling

Løsning A

Injektionssprøjteudstyr, elektronisk styring af on/off og variabel flow, dyseholdere, ventiler, slanger, rør, GPS-modtager, antenne, software

Terminal til styring af sprøjten (valgfri)

Løsning B

Fronttank og dobbelt dyselinje, elektronisk styring af on/off og variabel flow, dyseholdere, ventiler, slanger, rør, GPS-modtager, antenne, software

Terminal til styring af sprøjten (valgfri)

 

6.3 Kortlægning og monitorering af ukrudt

Løsning A

Kameraer som kan artsgenkende og monitorere områder af ukrudtsarter, ramme og beslag for montering på køretøj, software

Løsning B

Billedtagning af områder vha. droneoverflyvning, satellit eller overkørsel – pris pr ha

Adgang til software/licens/abonnement hos udbyder af kortlægningsservice – startpris og arealpris pr ha

 

6.4 Båndsprøjtning i rækkeafgrøder

Løsning A

Udstyr for aktiv sideværtsstyring eller hjulstyring af marksprøjte, RTK-GPS modtager og antenne eller kameraudstyr

Terminal til styring af sprøjte og sideværtsstyring (valgfri)

Løsning B

Komplet båndsprøjte med én dyse monteret lodret over rækken eller med to dyser som er skråtstillet fra hver sin side af rækken

Udstyr for aktiv sideværts-styring samt RTK-GPS modtager og antenne eller kameraudstyr (valgfri)

Sprøjteafskærmning (valgfri)

Terminal til styring af sprøjte og sideværts-styring (valgfri)

 

6.5 Sensorbaseret udstyr til sprøjte

Sensorer, elektronisk styring af on/off flow, ventiler, slanger, rør, software på terminal, elektronik for integration af sensorer

Injektionssprøjteudstyr (valgfri)

Terminal til styring af sprøjten (valgfri)

 

6.6 Robotbaseret såning og ukrudtsbekæmpelse

Selvkørende robot med påmonteret/integreret RTK-GPS, ukrudtsbekæmpende elementer, udstyr til såning, software – startpris og rækkepris

 

6.7 Lugerobot til ukrudtsbekæmpelse

Traktormonteret lugerobot med påmonterede kameraer eller GPS, ukrudtsbekæmpende elementer, software – startpris og rækkepris

 

6.8 Kornradrensere

Kornradrenser til afgrøderækker <30 cm rækkeafstand, RTK-GPS modtager og antenne eller kameraudstyr, udstyr for sideværtsstyring, software – løsning og pris

GPS eller kameraudstyr

Terminal til styring af radrensere (valgfri)

 

6.9 Radrenser

Kornradrenser til afgrøderækker <30 cm rækkeafstand, RTK-GPS modtager og antenne eller kameraudstyr, udstyr for sideværtsstyring, software – løsning og pris

Terminal til styring af radrensere (valgfri)

 

6.10 Optrækning og blotlægning af rodukrudt

Traktormonteret redskab med hurtigt roterende PTO-drevne elementer til at trække og blotlægge udløbere og jordstængler fra ukrudt ud af jorden

 

6.11 Luftudstyr på sprøjtebom

Luftudstyr – løsning og bombredde pris

Terminal til styring af sprøjten (valgfri)

 

Ansøgningsfrist.

Der kan ansøges om tilskud fra tirsdag den 18. oktober 2022 til tirsdag den 10. januar 2023.

Vil du søge tilskud, så kontakt planteavlskontoret, så kan vi hjælpe med ansøgningen.