Overvej om du reelt har behov for at anvende glyfosat i efterafgrøden

del

Brug glyfosat, hvor der er rodukrudt eller meget græsukrudt. Ved pløjning giver det ikke mening at nedvisne efterafgrøden alene med det formål at få den til at falde sammen.

Afhængig af dit såtidspunkt for efterafgrøden og efterafgrødetype er det muligt at destruere din efterafgrøde fra 20.oktober. Hvis du overvejer at anvende glyfosat til nedvisning af den korsblomstrede efterafgrøde, er det vigtigt at fokusere på en målrettet anvendelse og overveje om der reelt er et behov?

Hvornår skal glyfosat anvendes i korsblomstrede efterafgrøder?

Er der kvik eller andet rodukrudt i efterafgrøden anbefales anvendelse af glyfosat. Der kan opnås en god effekt i efteråret, så længe der er vækst i planterne og der sker en transport af glyfosat ned i rødder og udløbere. Anvend en stor vandmængde på 180 til 200 l vand pr. ha, hvis sprøjtevæsken skal trænge ned i en stor plantemasse af efterafgrøde, selv om der normalt anbefales en mindre vandmængde ved sprøjtning med glyfosat. Den første nattefrost er ikke til hindring for fuld effekt af glyfosat mod kvik. Kvik bekæmpes bedre om efteråret end hvis der behandles forår.

Er der meget græsukrudt i marken, og det samtidigt er vanskeligt at udføre en god pløjning på grund af svær lerjord, kan det være nødvendigt at nedvisne med glyfosat inden pløjning. Er efterafgrøden ikke alt for stor og tæt, kan sprøjtevæsken let ramme, men i meget tætte og kraftige efterafgrøder kan det være vanskeligt at ramme græsukrudt i bunden. Så vil det være bedre at udsætte behandling til efterafgrøden er sunket sammen til foråret eller efter frost.

På lettere jordtyper kan en god ensartet pløjning fjerne alt græsukrudt, men det kan overvejes at nedvisne i sammenpløjninger, hvor det kan være vanskeligt helt at dække ukrudtet.

Ved pløjefri dyrkning skal glyfosatanvendelsen mod ukrudt og efterafgrøde på lettere jordtyper afvente forår, for at udnytte efterafgrøden bedst. På lerjorde, hvor der planlægges en vinterharvning, må behovet for glyfosat vurderes inden harvning, da der igen skal ske en behandling i foråret inden såning.

Hvornår bør glyfosat ikke anvendes i efterafgrøder?

Anvend ikke glyfosat i systemer med pløjning blot for at få efterafgrøden til at falde sammen. En god pløjning kan sagtens dække mindre eller medium store efterafgrøder. Ved kraftige efterafgrøder kan en afpudsning eller tromling være en mulighed for nemmere at pløje efterafgrøden ned.

Alternativt kan der afventes frost, som får efterafgrøden til at kollapse. Bemærk at Roundup PowerMax kun må anvendes én gang pr vækstsæson.

Korsblomstrede efterafgrøder kan bekæmpes i vårsæden

Et af argumenterne for at nedvisne efterafgrøden er, at der trods god pløjning ofte ses overlevende planter i den efterfølgende vårafgrøde. Der er i 2020 udført et landsforsøg, der sætter fokus på at bekæmpe olieræddike i vårbyg (tabel 1).

Der er afprøvet to doseringer af Nuance + Starane 333 HL. Efterafgrøden ses tydeligt i marken før og efter sprøjtning, men den bekæmpes tilfredsstillende trods en lang synlig periode. Praktiske erfaringer bekræfter forsøgets resultater.

Behandling Sprøjtetidspunkt Effekt 15. juni % effekt Effekt 1. juli % effekt
7,5 g Nuance 0,12 l Starane 333 HL 0,15 l Spredeklæbemiddel 13-05-2020 73 100
3,75 g Nuance 0,06 l Starane 333 HL 0,075 l Spredeklæbemiddel 13-05-2020 32 100

Græsefterafgrøder

Er der etableret en græsefterafgrøde, gælder samme forholdsregler for en faglig vurdering af behovet for nedvisning med glyfosat. De anvendte græsefterafgrødetyper er ikke så kraftige, så en god pløjning vil nedbringe græsset på furebunden. Der kan udføres nedvisning af sammenpløjninger, så græsefterafgrøden ikke sætter frø, som kan spredes i marken.