Mindre ændringer af bekendtgørelserne om sædekorn og markfrø

del

Frister for anmeldelse til avlskontrol og botaniske navne for enkelte arter ændres i begge bekendtgørelser. Desuden ophæves regler om populationer og der indsættes bestemmelse om administrative bødeforlæg i sædekornsbekendtgørelsen. Ændringerne får virkning fra 1. februar 2022.

Bekendtgørelse om sædekorn:

Fristen for anmeldelse til avlskontrol ændres fra den 1. maj til den 15. maj for at give virksomhederne mere tid til at anmelde deres arealer, uden at det har betydning for den efterfølgende sagsbehandling og kontrolplanlægning.

Reglerne om populationer ophæves, fordi EU’s forsøgsordning er udløbet. I stedet bliver der fra 1. januar 2022 mulighed for at producere og markedsføre planteformeringsmateriale af økologisk heterogent materiale af bestemte slægter eller arter.

Læs hele nyheden på Landbrugsstyrelsens hjemmeside her.