Målrettet regulering 2020

del

Landbrugsstyrelsen offentliggør nu et kort over indsatsbehovet i den målrettede regulering.

Som i de forrige år kommer der en frivillig ansøgningsrunde i 2020, hvor der i de kystvande med et indsatsbehov kan søges tilskud til udvalgte kvælstofreducerende indsatser. Hvis der mangler en indsats efter den frivillige runde, vil restindsatsen blive sikret gennem et obligatorisk krav uden kompensation. Den frivillige indsats vil kunne modregnes i det obligatoriske krav.

Målrettet regulering skal i år hente et indsatsbehov på ca. 3.500 tons kvælstof, svarende til 380.000 ha efterafgrøder.

Tilskuddet i 2020 bliver givet som landdistriktsstøtte i stedet for national de minimis-støtte. Det indebærer, at der – i modsætning til 2019 – ikke er noget økonomisk loft for, hvor meget støtte du kan søge. Tilskuddet vil i 2020 være 500 kr. per ha efterafgrøder.

Du kan søge tilskud til efterafgrøder og en række alternativer. Herudover vil du i den frivillige runde i 2020 kunne indmelde ubrugt gødningskvote fra planperioden 2019/2020, hvis du har ubrugt gødningskvote i planperioden.

Det er ikke muligt at give tilskud til den indmeldte reduktion af gødningskvoten som følge af EU’s tilskudsregler. Hvis du indmelder din ubrugte kvote i den frivillige runde, kan du dog modregne den i et evt. obligatorisk krav.

Alternative virkemidler med tilskud

Du kan få tilskud til etablering af efterafgrøder samt alternative virkemidler, som reducerer kvælstof. Du kan i år få tilskud til følgende alternativer:

  • Mellemafgrøder
  • Flerårige energiafgrøder
  • Braklagte arealer
  • Braklagte arealer langs vandløb og søer
  • Tidlig såning af visse vinterafgrøder

Farvel til “først til mølle”

Da alternativerne ikke har samme effekt som efterafgrøder, har vi omregnet deres effekt, så du kan se, hvor meget du kan veksle dine alternativer til.

Fra 2020 bliver ansøgningerne prioriteret efter ansøgningsfristen. Prioriteringen sker inden for hvert kystvandopland ud fra oplandets indsatsbehov og efter følgende kriterier:

  1. Markens retention, hvor lavere retention går forud for højere
  2. Markens størrelse, hvor en større mark går forud for en mindre

Når prioriteringen er afsluttet, får du besked i Tast selv-service om, hvorvidt dine marker er prioriterede, og du har fået tilsagn om tilskud.