Målrettede efterafgrøder i 2018

del

Ansøgningen kommer til at foregå i 2 runder, hvor der i områder med det største indsatsbehov kan søges først. Der er tilskud på 700 kr pr. ha med frivillige efterafgrøder.

I efteråret 2018 skal der igen etableres målrettede efterafgrøder, som vi kender dem fra 2017. Formålet med tilskudsordningen “Målrettede efterafgrøder” er at sikre miljøtilstanden i vores kyst- og grundvand, efter at kvælstofnormerne blev forhøjet i 2016 som følge af Fødevare- og Landbrugspakken 2015. De målrettede efterafgrøder skal forhindre, at ekstra kvælstof bliver udledt til grund- og kystvand. Ordningen er målrettet særligt udpegede områder, hvor der er behov for en kvælstofreducerende indsats.

Du kan søge om et tilskud på 700 kroner pr. hektar efterafgrøder.

Kortmateriale

Kortmateriale udpeger, hvor i landet der er behov for at så efterafgrøderne, og hvor stort behovet er. Det er hensynet til det lokale vandmiljø, som afgør, hvor stor en indsats den enkelte landmand skal yde.

Du kan se et kort på miljøgis, i panelet til venstre skal du vælge “målrettede efterafgrøder” og derefter kan du vælge 2 kortlag. Enten “Vejledende behov for målrettede efterafgrøder 2018” hvor du kan se efterafgrødebehovet i procent på dine marker eller “Oversigt over ansøgningsrunder”, hvor du kan se, hvornår du kan søge om tilskud. Zoom ind på kortet, så kan du se dine marker. Du er også altid velkommen til at kontakte kontoret, og vi vil hjælpe dig.

Ansøgningsrunder i 2018

I 2018 er der to ansøgningsrunder:

  • 1. februar åbnes for ansøgning i områder med et indsatsbehov i forhold til grundvand eller et indsatsbehov i forhold til kystvand med lav retention
  • 1. marts åbnes for ansøgning i områder med et indsatsbehov i forhold til kystvand og høj retention

Begge runder lukker senest 20. april 2018, hvorefter det vil blive opgjort, om der evt. kommer krav om obligatoriske målrettede efterafgrøder i efteråret 2018. Bedrifter under 10 ha efterafgrødegrundareal vil, ligesom økologiske bedrifter, ikke få krav om obligatoriske målrettede efterafgrøder.

Ansøgningslofter i 2018 og først-til-mølle

De ca. 114.000 ha målrettede efterafgrøder, der skal etableres i efteråret 2018, er fordelt i to ansøgningslofter, med dels et

  • ansøgningsloft for grundvand i de mindre ID15-områder og et
  • ansøgningsloft for kystvand i de større kystvandoplande (der dækker over flere ID15-områder)

Det vil være muligt at søge alle hektar med målrettede efterafgrøder fra 1. februar. Det vil sige, at der tilføjes ikke flere målrettede eftergrøder i løbet af ansøgningsperioden.

Fordelingen blive efter “først-til-mølle-princippet” hvilket betyder, at når det ønskede antal ha for et ID15-område eller kystvandopland er nået, bliver der lukket for ansøgning til området. Det vil sige, at alle områder med indsatsbehov kan lukke for ansøgninger inden 20. april 2018.

Tilskud til målrettede efterafgrøder

Tilskuddet på 700 kr. pr. ha, gives som et nationalt de minimis-tilskud, hvor loftet er ca. 112.000 kr. over en 3-årig regnskabsperiode, hvilket svarer til i alt ca. 160 ha målrettede efterafgrøder. I de minimis-loftet skal indregnes anden modtaget de minimis-tilskud, som skal oplyses i forbindelse med indsendelse af ansøgningen i Tast selv-service. Vær opmærksom på, at beregningen over modtaget de minimis-tilskud via målrettede efterafgrøder i 2017, ikke nødvendigvis bliver korrekt vist i Tast selv-service, hvis tilskuddet for 2017 ikke er udbetalt på ansøgningstidspunktet.

Regler for målrettede efterafgrøder

Reglerne for målrettede efterafgrøder følger reglerne for pligtige- og husdyrefterafgrøder i forhold til etableringstidspunkt, arter (nyt i 2018 at havre og alm. vinterrug kan anvendes ved såning frem til 20. august), destruktionstidspunkt og krav til efterfølgende afgrøde. Der skal ligeledes indregnes eftervirkning på 25/17 kg N pr. ha målrettet efterafgrøde.

Arealet skal være minimum 0,01 ha, og de målrettede efterafgrøder skal som udgangspunkt etableres på det areal, som du har søgt til i dit Fællesskema.

Se oversigt over nogle af reglerne for de målrettede efterafgrøder, og de øvrige efterafgrødetyper der findes:

Kombination af de forskellige efterafgrødetyper

Målrettede efterafgrøder kan ikke kombineres med andre typer af efterafgrøder, og der med ikke benyttes til at opfylde kravene om pligtige efterafgrøder, husdyr efterafgrøder eller MFO efterafgrøder.

Se oversigt over kombination af de forskellige efterafgrødetyper i 2018:

Hvis du ønsker at søge tilskud til at etablere ekstra efterafgrøder, så kontakt din planteavlskonsulent så hurtigt som muligt.