Hvad sagde vi til planteavlsmødet?

del

Vi afholdt den 28. november vores planteavlsmøde med masser at faglige indlæg og flæskesteg.

Velkomst og tre udfordringer i 2017 v/Martin Rath Olsen

2017 blev et år med masser af våde udfordringer i særdeleshed ved frøhøsten og ved såning af vintersæden. Der har været mere nedbør det meste af sommeren i forhold til de sidste 10 år. Det samme er tilfældet for antallet af nedbørsdage.

Der var også meget fokus på afskallede kerner i maltbyg, men desværre er der ikke lavet mange danske forsøg. Udenlandske forsøg viser, at øget tildeling af gødning og forkert indstilling af mejetærskeren kan give øget andel af afskallede kerner. Foreløbig resultater fra Landsforsøg viser, at der er sortsforskel, og især KWS Irina har en tendens til en større andel af afskallede kerner.

Snegle har generelt været et stort problem i efteråret 2018, både i vinterraps og vinterhvede. Der er kommet et nyt produkt på banen, Ferrex, der indeholder lokkemad. Vores undersøgelser har ikke vist bedre effekt af Ferrex end andre produkter, hverken mht. opløselighed eller antal snegle.

Se præsentation her.

Nyt fra forsøgene v/Jeppe Hybholt

Jeppe gennemgik en række udvalgte forsøg og forklarede ud fra forsøgsresultaterne 2016-17.

Der har været et ekstremt lavt smittetryk i spinat og dermed også mindre merudbytte ved svampebekæmpelse. Men der har været en tendens til, at Signum har løftet udbyttet, både som selvstændigt produkt, men også i blanding med andre produkter. For at mindste risikoen for resistens anbefales en blanding med Signum og Revus.

I Strandsvingel har der også været et lavt sygdomstryk og lave udbytter pga ugunstige forhold i forbindelse med høst. En splitbehandling med Bell og Comet Pro gav igen i år det højeste merudbytte og medvirker også som resistensbryder.

Gødningsstrategi i vinterhvede viste, at en 3. tildeling bestemt ud fra N-tester gav det højeste udbytte og et fornuftigt merudbytte. Men at en todelt gødningsstrategi har givet det højeste nettomerudbytte. Det optimale gødnings niveau er oftere sværere at forudsige, da det bl.a. vil afhænge af vejrforholdene. Den samme tendens så vi i vårbyg, at bestemme gødningsniveauet ud fra N-testerne gav det højeste udbytte, men i forhold til nettomerudbyttet var en tildeling den bedste strategi.

Vårbygsorter: Der er mange muligheder, men især KWS Irina og RGT Planet er to gode afsætningssike sorter, hvor KWS Irina har rigtig gode stråegenskaber.

Se præsentation her.

Raps i sæson 2017? v/Søren Holmgren

Igen i år skuffede rapsen mange steder, men hvorfor? Vi har lavet en undersøgelse af 10 ejendomme, både før og efter høst. Resultaterne viser, at et plantetal på omkring 35 planter pr m² gav et fornuftigt udbytte. En stor del af det svigtende udbytte skyldes formentlig angreb af skadedyr, især skulpegalmyg, og at en så sen bekæmpelse som muligt har givet det bedste resultat evt. som randbehandling.

Sædskiftesygdomme, som fx kransskimmel, knoldbægersvamp og kålbrok kan være et stort problem, så undersøg marken og hold fem rapsfrie år for at mindske risikoen for sygdomme.

Du kan stadig nå at bekæmpe larven af rapsjordloppen. Resultater viser, at en sen bekæmpelse også giver fornuftige merudbytter selv ved moderat angreb.

Vi går alle og tænker, at det var meget bedre i gamle dage, men sådan ser det ikke ud i vinterraps! Gennemgang af både forsøgs og mark-udbytter viser, at der generelt har været en stigning i udbytte over år for vinterraps.

Se præsentation her.

Jordens frugtbarhed v/Thomas Laugesen

Jordens frugtbarhed kan opdeles i tre parametre: kemisk (fx pH), fysisk (fx tekstur) og biologisk (fx regnorm). Til at vurdere disse parametre er jordprøver, spadestik og penetrometer gode metoder, der hverken koster en formue eller er tidskrævende.

Efterafgrøder er et vigtigt parameter for at forbedre jordens frugtbarhed, både ved at løsne i dybden, tilføre organisk stof både over og under jorden og tilføre kvælstof, afhængig af hvilken type efterafgrøde, du vælger.

Et bud på en strategi kunne være at undgå at bortføre halm, at lade ploven stå efter raps og ærter, tænke så mange efterafgrøder ind i sædskiftet som muligt og ikke køre i marken, hvis den ikke er tjenlig.

Se præsentation her.

Markedsorientering v/Danish Agro

Christian Hjerpsted fra Danish Agro kom forbi og gav sit bud på markedet nu og i fremtiden.

Der har i hvedemarkedet været en overproduktion, og især det høje udbytte i USA og den store produktion i Rusland har givet faldende priser. Christian mener, at en løsning i fremtiden kunne være produktion af kvalitetskorn med fx højt proteinindhold og uden brug af glyphosat.

I maltbyg er der ligeledes opbygget et større lager. Dansk produceret malt bliver hovedsageligt eksporteret til Tyskland, men også Spanien, Belgien og Holland aftager maltbyg. Prognosen for 2018 tyder på øget areal tilsået med vårbyg, det skyldes især manglende etablering af vintersæd i hele EU.

Raps har derimod holdt fornuftige priser, og der har været lavere produktion end forbrug. Derfor anbefaler Christian at sælge nu, hvis det er muligt. Der er i EU i 2018 sået samme antal ha som i 2017, hvor især England og Frankrig har øget deres areal.

Gødningspriserne er steget siden sommeren på de fleste typer, og typer som N34 er udsolgt flere steder. Christian forventer ikke, at prisen vil falde igen frem til jul, da især tyskerne forventes at købe mere senere på sæsonen.

Se præsentation her.