Tildeling af handelsgødning

del

Optimer virkningen af kvælstofgødningen, ved valg af optimalt udbringningstidspunkt og rigtig teknik.

Colourbox

Ved første tilførsel anbefaler vi, at du bruger en svovlholdig gødning, fordi svovl altid bør tilføres ved første kvælstoftildeling.

Hvor der er brug for fosfor og kalium, bør dette også tilføres ved første gødskning.

Virkningen af kvælstof i de forskellige gødningstyper er undersøgt i mange forsøgsserier gennem årene. I gennemsnit af forsøgene har man typisk opnået et udbytte, der er 1-2 hkg pr. ha lavere for urea og flydende ammoniak end for fast ammoniumnitrat-baseret gødning.

I tabel 1 kan du se en oversigt over de forskellige typer gødning og vejledende tidspunkter for udbringning.

Traditionelle NS- og NPKS-gødninger (Ammonium og nitratholdige gødninger)

I traditionelle NS- og NPKS-gødninger er ca. 50 pct. af kvælstof på ammoniumform og 50 pct. på nitratform. Generelt virker disse gødninger på linje med svovlsur ammoniak, hvor alt kvælstof er på ammoniumform.

På arealer, hvor du har – eller der kan forekomme – manganmangel, kan tidlig tilførsel af kvælstof i svovlsur ammoniak være med til at afhjælpe manganmanglen.

Coatning af en ammoniumnitratgødning med mangan kan være et alternativ til at anvende svovlsur ammoniak.

Flydende ammoniak

Nedfældning af flydende ammoniak vil give en skade på afgrøden. Selv om skaden kan se ”voldsom” ud, viser erfaringerne fra forsøg, at indvirkningen på udbyttet er begrænset.

Du kan minimere skaden ved at reducere fremkørselshastigheden, men i forsøgene har dette ikke resulteret i et merudbytte.

Urea (amid-gødning)

Med amidholdige gødninger som urea er det vigtigt, at udbringningen sker, så ammoniak-fordampningen minimeres. Det sker bedst ved at udbringe dem lige før, der falder mindst 5 mm nedbør og under lave temperatur (under 10 grader) for at mindske ammoniakfordampningen. Der kan ske ammoniakfordampning ved udbringning på frossen jord, hvor gødningen ikke kan opløses i jorden. Senest gødningstilførsel bør derfor ske midt i april, hvor temperaturen normalt er lav.

I dag kan urea fås coated med en urease inhibitor, der reducerer ammoniakfordampningen (Agrotain eller n-NBPT). Ved denne coatning er opnået en virkning af gødningen på linje med ammoniumnitrat.

Ved brug af urea skal du sikre afgrødens fosfor, kalium og svovlforsyning på anden måde.

Flydende gødninger (50-75 pct. amid, 5-25 pct. ammonium, 5-25 pct. nitrat)

Ligesom for urea er det vigtigt, at du udbringer på en måde, så ammoniakfordampningen minimeres. Ammoniakfordampning mindskes ved udbringning ved lave temperaturer og ved høj fugtighed.

For at reducere ammoniakfordampningen kan du tilsætte en ureaseinhibitor (n-NBPT eller Agrotain). I landsforsøgene hæver tilsætning af inhibitor effekten af den flydende gødning til samme niveau som fast gødning. Derfor anbefaler vi generelt tilsætning ved overfladeudbringning af flydende gødning, og især under vejrforhold med temperaturer over 10 grader, blæsende vejr, tør jord uden og ikke udsigt til minimum 5 mm nedbør lige efter udbringning.

Tabel 1: Oversigtstabel over anvendelse af forskellige gødningstyper i vintersæd .
Type Kvælstof Udbringstidspunkt Udbringningsteknik
Fast NS eller NPKS gødning ca 50% ammonium + 50% nitrat Ved begyndende vækst Traditionel udspredning.
Svovlsur ammoniak 100% ammonium Ved 1. tildeling Traditionel udspredning.
Urea (fast) Amid Senest medio april. Lige før min. 5 mm nedbør Traditionel udspredning. Tilpas spredebredde til den aktuelle kvalitet af urea. Coatning af urease-inhibitor anbefales, hvis det er muligt (Agrotain, NBPT)
Flydende N-32 eller DAN-gødning ca 50% amid + 5-25% nitrat + 5-25 ammonium Senest medio april. Gerne lige før min. 5 mm nedbør Udbringes med marksprøjte monteret med stråledyse. Tilsætning af urease-inhibitor anbefales altid (Agrotain, NBPT)
Flydende ammoniak 100% fl ammoniak Så snart jorden er ”tjenlig”. Senest medio april. Der kan med fordel tilføres 50-60 kg kvælstof pr. ha tidligere i en anden gødningstype. Udbringes med ammoniaknedfælder.  Generelt anbefales det at køre langsomt (under 6 km i timen), Undlad at bruge efterharve, som kan rive planterne løs. Troml bagefter.