Gennemgå dine markkort for registreret §3 natur

del

Nye regler omkring §3 træder i kraft d. 1 juli 2022.
Hvis du har overlap mellem mark og §3, er det VIGTIGT du får vurderet om indtegningen skal rettes hurtigst muligt.

Paragraf 3

Naturbeskyttelseslovens § 3 omfatter en række naturtyper, f.eks. eng, overdrev og strandeng, som ofte er under en eller anden ekstensiv landbrugsmæssig anvendelse f.eks. afgræsning, slæt og lettere gødskning mm.

Indtil de nye regler træder i kraft kan du gøre som hidtil, såsom sprøjte og gødske.

Nye regler

Fra d. 1. juli 2022 indtræder et forbud mod gødskning, pesticidbehandling, omlægning eller særskilt jordbehandling, jordforbedring, såning eller plantning på alle § 3 beskyttede arealer.

Unøjagtige indtegninger af § 3 natur

Der kan være sket fejl i indtegningerne, så marker og registreret §3 natur overlapper. På billedet nedenfor kan du se overlap af registreret natur og mark, der antages at være unøjagtige indtegninger og skal tilrettes.

Billede 1. Illustrere overlap mellem mark og registreret beskyttet natur.

Overtrædelser af §3-beskyttet natur kan koste dyrt

Fordi §3-beskyttet natur rummer meget værdifulgt natur, kan det have store konsekvenser at overtræde loven.

Hvis du overtræder reglerne kan du risikere at blive ramt af en krydsoverensstemmelsessanktion og blive trukket i den direkte arealstøtte.

Hvad skal du gøre?

Landmand.dk kan du se om der er registreret §3 areal på dine arealer.

Hvis du er det mindste i tvivl om det registrerede natur er korrekt indtegnet, skal du kontakte din kommune. De vil vurdere om indtegningen er korrekt og hvis der er sket en fejl, tilretter de indtegningen.

Du er også velkommen til at kontakte planteavlskontoret og vi vil være behjælpelige

Læs mere her