Østdansk Landboforening 10.04.2019

1. Aftalegrundlag
Nærværende forretningsbetingelser supplerer den mellem parterne indgåede rådgivningsaftale og udgør således en integreret del af aftalegrundlaget.

For så vidt der foreligger indbyrdes modstrid, viger nærværende forretningsbetingelser for vilkår, der fremgår af rådgivningsaftalen.

For så vidt der foreligger indbyrdes modstrid, viger kundens eventuelle forretningsbetingelser, ordrebekræftelser mv., for nærværende forretningsbetingelser.

For så vidt der ikke foreligger en rådgivningsaftale, gælder nærværende forretningsbetingelser for kunderelationer alligevel, idet de fremgår af hjemmeside.

I alle andre tilfælde reguleres forholdet mellem parterne i øvrigt af dansk rets almindelige regler.

2. Ændringer
Ændringer og/eller præciseringer af det oprindelige aftalegrundlag skal ske skriftligt, evt. pr. mail.

Den part, som påberåber sig en ændring eller præcisering af det oprindelige aftalegrundlag, har bevisbyrden for, at en sådan aftale er indgået.

Enhver ændring af Østdansk Landboforenings ydelse som beskrevet i rådgivningsaftalen anses som udgangspunkt for en opsigelse for så vidt angår den pågældende ydelse og indgåelse af en ny rådgivningsaftale for så vidt angår den ydelse, kunden ønsker udført i stedet. Der henvises til pkt. 3 om opsigelse og pkt. 5 om honorar.

3. Opsigelse
Hver af parterne kan til hver en tid opsige rådgivningsaftalen med 5 dages varsel.

Inden for rammerne af rådgivningsaftalens eventuelle tidsfrister er Østdansk Landboforening frit stillet med hensyn til planlægning af opgavens gennemførelse. I tilfælde af opsigelse er Østdansk Landboforening berettiget til vederlag for det arbejde, der allerede er udført og/eller arbejde, som internt hos Østdansk Landboforening er planlagt udført inden udløbet af opsigelsesvarslet.

Kunden skal endvidere godtgøre Østdansk Landboforening de udgifter, som Østdansk Landboforening forinden opsigelsen har forpligtet sig til over for tredjemand som led i opgavens udførelse.

4. Bemyndigelse
Den, der er anført som kontaktperson for kunden, har bemyndigelse til – på kundens vegne – at disponere i enhver henseende i forhold, der angår denne aftale.

Er flere kontaktpersoner anført, gælder ovennævnte hver af disse kontaktpersoner.

5. Honorar
Ved afregning i henhold til overslag gælder følgende:
Må det forudses, at det reelle tidsforbrug forbundet med gennemførelsen af opgaven væsentligt vil overstige det skønnede timeforbrug, underretter Østdansk Landboforening kunden herom. Underretning skal ske snarest belejligt efter det tidspunkt, hvor Østdansk Landboforening forudser, at overskridelsen bliver væsentlig.

Kunden og Østdansk Landboforening drøfter herefter, om det reviderede skøn over timeforbrug kan accepteres, eller om Østdansk Landboforenings ydelse skal tilrettes. Kunden er i alle tilfælde pligtig at betale vederlag for det timeforbrug, der indtil da er anvendt på opgaven.

Det ovenfor anførte gælder tilsvarende for så vidt, at opgaven til sin gennemførelse forudsætter afholdelse af udgifter i et niveau, der væsentligt afviger fra det ved aftalens indgåelse forudsatte.

Ved fastprisaftale gælder følgende:
Den aftalte, faste pris omfatter alene de ydelser, Østdansk Landboforening specifikt har påtaget sig at udføre, jf. herved rådgivningsaftalen.

I det omfang en ydelse ikke udtrykkeligt er anført under beskrivelsen af Østdansk Landboforenings ydelser, er den ikke omfattet af fastprisaftalen. Udføres ydelsen alligevel af Østdansk Landboforening afregnes for den pågældende ydelse ved siden af fastprisen, i så fald efter medgået tid.

I alle tilfælde godtgør kunden Østdansk Landboforening samtlige udgifter, der er afholdt af Østdansk Landboforening som led i opgavens løsning.

6. Betaling
Afregning sker ved opgavens afslutning, med mindre andet er aftalt. Der kan aftales aconto eller forudbetaling.
Efter forfaldsdato forrentes tilgodehavendet med 0,9 % pr. måned.

7. Fortrolighed og persondata
Østdansk Landboforening påtager sig ingen konkurrencebegrænsninger som følge af opgaven.

Østdansk Landboforening påtager sig at behandle materiale og oplysninger om kunden, der kommer Østdansk Landboforening til kendskab som led i opgaven, fortroligt.

Østdansk Landboforening er berettiget til at anvende viden af generel og ikke-fortrolig karakter, der opnås under udførelsen af opgaven, i andre sammenhænge og ved andre rådgivningsopgaver.

Behandling af personoplysninger som led i rådgivningen sker i henhold til danske retsregler herom.

Du har til enhver tid ret til at få indsigt i, hvilke oplysninger vi har om dig. Dette gøres ved at sende en mail til mail@ostdansk.dk

Østdansk Landboforening videregiver kundens almindelige personoplysninger til Landbrug og Fødevarer F.m.b.A (L&F / SEGES) til analyse-, forsknings- og statistiske formål. I den forbindelse kan L&F / SEGES samkøre datasæt modtaget fra Østdansk Landboforening, lokalforeninger og øvrige virksomheder, med egne data.

L&F´s privatlivspolitik kan findes på deres hjemmeside. Østdansk Landboforenings privatlivspolitik finder du på vores hjemmeside.

Et samtykke til at vi må behandle dine personoplysninger kan altid trækkes tilbage. Dette kan gøres ved at skrive en mail til os på mail@ostdansk.dk.

8. Materiale
Kunden er i det omfang, det er forudsat i rådgivningsaftalen, berettiget til at anvende det materiale, der er udarbejdet af Østdansk Landboforening som led i rådgivningen. Østdansk Landboforening har i øvrigt alle rettigheder over sine ideer og det udarbejdede materiale, herunder ophavsret.

Opsiges rådgivningsaftalen, er kunden berettiget til udlevering af midlertidigt materiale betinget af, at kunden har opfyldt sin betalingsforpligtelse.

For udleveret midlertidigt materiale gælder under alle omstændigheder, at Østdansk Landboforenings navn ikke må benyttes i forbindelse med materialets anvendelse, og at Østdansk Landboforening ikke er ansvarlig for fejl og mangler i det materiale.

9. Ansvar
Østdansk Landboforening er ansvarlig for den ydede rådgivning i overensstemmelse med dansk rets almindelige regler.

Ansvaret for Østdansk Landboforening kan dog under ingen omstændigheder overstige 10 mio. kr. pr. opgave.

Er Østdansk Landboforening ansvarlig for en skade, for hvilken andre rådgivere eller lignende også er ansvarlige, kan Østdansk Landboforenings erstatningsansvar dog under alle omstændigheder ikke overstige det laveste beløb, hvormed de andre rådgivere /konsulenter eller lignende har begrænset deres ansvar.

Hvis rådgivningen vedrører:
· Udarbejdelse af budgetter og budgetopfølgning
· Miljøtjek, kemitjek, dyrevelfærds-tjek eller lignende
· Kontrol af arbejde der ikke er udført fuldt ud af Østdansk Landboforening, herunder kontrakter og skemaer, herunder fællesskema eller skema til overdragelse af betalingsrettigheder eller andre skemaer, som i første omgang er udfyldt af kunden, eller andre kontrakter i det hele taget som eksempelvis lejekontrakter, forpagtningskontrakter, købsaftaler, hvor Østdansk Landboforening dermed ikke har den fulde opgave samt
· Lønservice
er ansvaret for Rådgivningsvirksomheden begrænset til 10 gange honoraret for den konkrete opgave.

Østdansk Landboforening er ikke ansvarlig for driftstab, avancetab, tab af data, tab af goodwill eller andet indirekte og/eller ikke-økonomisk tab.

Østdansk Landboforening hæfter ikke for fejl begået af andre rådgivere, konsulenter og lignende, som Østdansk Landboforening har henvist kunden til, ligesom Østdansk Landboforening ikke hæfter for eventuelle fejl begået af underleverandører, som Østdansk Landboforening efter aftale med kunden har overladt dele af opgavens løsning til.

Kunden kan alene rejse krav mod Østdansk Landboforening og ikke mod de enkelte medarbejdere.
Østdansk Landboforening kan ikke holdes ansvarlig for krav, der måtte opstå som resultat af falsk, misvisende eller ufuldstændig information, data eller dokumentation, som er tilvejebragt af andre end Østdansk Landboforening

Østdansk Landboforening påtager sig ikke ansvar over for andre parter (herunder tredjemand), som drager fordel af eller benytter den af Østdansk Landboforening leverede ydelse eller opnår adgang til ydelsen. Kunden forpligter sig til at godtgøre Østdansk Landboforenings forpligtelser, tab, udgifter eller andre omkostninger, som Østdansk Landboforening måtte pådrage sig i forbindelse med krav fra sådanne andre parter, samt krav mod Østdansk Landboforening som følge af kundens misligholdelse af rådgivningsaftalen.

10. Lovvalg og værneting
Tvister om Østdansk Landboforening rådgivning, rådgivningsaftalen og disse forretningsbetingelser er underlagt dansk ret bortset fra dansk rets internationale privatretlige regler.
Såfremt kunden mener at have lidt et økonomisk tab i anledning af rådgivningen, anmeldes krav hos Østdansk Landboforenings ansvarsforsikringsselskab: Seges, Afdelingen for Skade og Ansvar, Agro Food Park 15, 8200 Aarhus N.
Eventuel retssag i anledning af Østdansk Landboforenings rådgivning, rådgivnings-aftalen og disse forretningsbetingelser skal anlægges ved den byret hvorunder Østdansk Landboforening hører, pt. Byretten i Næstved.