Forebyg kålbrok

del

Der bør være 5 frie år mellem rapsdyrkning. Undgå ekstrem tidlig såning ved hyppig raps i sædskiftet.

En lang række faktorer påvirker angrebet af kålbrok, se figur. Det er vigtigt, at du tænker alle faktorer ind, når du skal planlægge næste års sædskifte.

Dyrkningsfaktor Betydning (x=lille, xxxxx=stor)
Sædskifte med hyppig raps xxxxx
Sennep som hyppig efterafgrøde xxxx
Rapsspildplanter efter høst xxx
Korsblomstret ukrudt xx
Fugtige pletter i marken xx
Lave reaktionstal xx
Meget tidlig såning xx
Hyppig dyrkning af kålbrokresistente rapssorter xx til xxxxx
Olieræddike som efterafgrøde x til ?
Manglende rengøring af maskiner for jord Bringer smitten ind i marken

Sædskifte med hyppig raps

Som det fremgår er hyppigheden af rapsdyrkning i sædskiftet den vigtigste enkeltfaktor for udbredelsen af kålbrok. Kålbrok kan overleve op til 18-20 år i jorden. For at holde angreb af kålbrok og andre sædskiftesygdomme bl.a kransskimmel på et lavt niveau, anbefaler vi 5 frie år mellem rapsdyrkning, dvs. raps hvert 6. år.

Efterafgrøde

Sennep som efterafgrøde frarådes som bekendt i sædskifter med raps. Olieræddike opformerer kun kålbrok i meget begrænset omfang, men ved hyppig dyrkning af raps kan der opformeres smitteracer af kålbrok, som angriber olieræddike. Olieræddike kan også opformere sædskiftesygdommen kransskimmel i raps.

Foderradisen Structurator blev i udførte forsøg med kålbroksmitte i jorden ikke angrebet af kålbrok. Structurator er dog en korsblomstret plante, så ved hyppig rapsdyrkning kan det ikke udelukkes, at Structurator også kan blive angrebet.

Spildplanter

Spildplanter af raps kan 3 uger efter fremspiring opformere smitstof. Minimer antallet af spildplanter hurtigst muligt efter rapshøst ved mekanisk behandling eller ved brug af glyphosat. Der kan også være spildplanter af raps i efterafgrøderne.

Korsblomstret ukrudt

Agerkål, sennep, hyrdetaske m.fl. opformerer smitten. En bekæmpelse af ukrudtsplanter kan mindske risikoen for opformering af kålbrok.

Fugtige pletter i marken

Smitten spredes effektivt med vand, så god dræning hæmmer svampene.

Reaktionstal

Lave reaktionstal fremmer angreb, men bekæmpelse via kalkning er ikke effektivt nok og for dyrt. Giv i stedet et for jorden passende reaktionstal.

Tidlig såning fremmer

Tidlig såning af vinterraps fremmer kålbrok, især hvis jordtemperaturen er høj, som den var i efteråret 2016. Raps skal dog sås relativt tidligt for at give et højt udbytte, men undgå ekstrem tidlig såning i marker med hyppig rapsdyrkning.

Kålbrokresistente sorter

Ved mere udbredt smitte af kålbrok i marken, dyrk kålbrokresistente sorter. De kålbrokresistente sorter (Alasco, Archimedes, DK Platinium, SY Alibaba m.fl.) indeholder alle det samme resistensgen. Der er flere steder fundet smitteracer af kålbrok i Danmark, som kan angribe de resistente sorter. De fleste steder vurderes resistensen dog endnu at være relativ effektiv.

Hybridsorter spalter ud, så en del af spildplanterne fra de kålbrokresistente sorter vil også være modtagelige for kålbrok og vil opformere smitten.

Manglende rengøring af maskiner for jord

Kålbroksmitte spredes via jord på maskiner.

Blot 1 gram kålbrok svulst indeholder mellem 100 millioner og 200 millioner sporer!

Det er derfor en god ide at rengøre ploven og andre maskiner med meget jord, når man kører fra en smittet mark til en ny mark.