Fokus på ukrudtsmidler anvendt før – og ved såning af vinterraps

del

Det tørre vejr forlænger nedbrydningstiden for nogle ukrudtsmidler. Du skal derfor være opmærksom på forbehold, alt efter hvilke midler der er anvendt i forfrugten, når den efterfølgende afgrøde er vinterraps.

En række ukrudtsmidler i korn har så stor jordvirkning, at der er anvist nogle forbehold, når der efterfølgende sås en følsom afgrøde som vinterraps. På etiketten anbefales der oftest en pløjning for at minimere risikoen for afgrødeskade. Normalt vil en grundig, dyb harvning kunne erstatte pløjning, tabel et viser en oversigt over midlerne.

Tabel 1. Forbehold før vinterraps for en række ukrudtsmidler.

Aktivstof Middel¹ Forbehold på etikette Praksis
Diflufenican DFF, Legacy, Sempra Pløjning anbefales Ingen rapporter om skade som følge af diflufenican. Risiko er lav ved nedsat dosis og normale jordfugtighedsforhold hen over sommeren. En tør sommer kan betyde langsom nedbrydning af diflufenican.
Diflufenican + mesosulfuron + iodosulfuron Othello OD Pløjning anbefales
Iodosulfuron Hussar, Cossack OD Grundig harvning efter normal sommer, pløjning efter en tør sommer. Ingen bemærkninger.
Metsulfuron Ally SX, Accurate 20 WG, Nicanor 20 SG Hvis der er anvendt mere end 20 g pr. ha, kan der ikke sås raps inden for 6 måneder efter sprøjtning. Med ny etikette er max. dosis 20 g pr. ha. I praksis er der ikke set skader. Loftet for dosis med hensyn til forbeholdet er fastsat med en god sikkerhedsmargin.

¹ Parallelprodukter med samme aktivstoffer vil have tilsvarende restriktioner.

Midler

Hussar nedbrydes hurtigt i fugtig jord, og en grundig harvning er tilstrækkeligt under normale forhold. Efter en tør sommer anbefales pløjning forud for vinterraps. Der kan være risiko for påvirkning af rapsen, når etablering sker ved grubbesåning uden forudgående harvning. Harv derfor lige efter høsten.

Hvis du har brugt DFF i foråret, anbefales pløjning før såning af vinterraps. En grundig harvning kan sidestilles med pløjning.

Indholdet af iodosulfuron (aktivstoffet i Hussar OD) i Atlantis OD er så lavt, at der ikke er forbehold ved såning af vinterraps.

Der er ingen restriktioner for efterfølgende afgrøde efter behandling med Broadway, Tombo, Serrate, Mustang Forte, Pixxaro og Zypar.

Ukrudtsbekæmpelse omkring etablering af vinterraps

Vinterraps kan være meget plaget af burresnerre, fuglegræs, hyrdetaske, kamille, storkenæb og valmue samt spildkorn og græsser. Det er derfor vigtigt at vælge en god strategi allerede ved såning alt efter ukrudtstrykket.

Clomazon-midlerne

En clomazon-sprøjtning udsprøjtes umiddelbart efter såning og inden fremspiring. Centium og andre clomazon-midler er særdeles effektive mod hyrdetaske og bekæmper desuden burresnerre, fuglegræs, storkronet ærenpris og tvetand. Samtidig opnås god effekt på haremad, pengeurt og kornblomst.

Mod enårig rapgræs har clomazon-midlerne Centium 36 CS/Reactor 360 CS/Kalif 360 CS/Clomate evt. i blanding med Stomp CS vist god effekt. Effekten kan dog variere, og gode jordfugtighedsforhold i august-september er en forudsætning for at opnå høj effekt.

Stomp CS skal anvendes senest 3 dage efter såning og kan blandes med Centium/Reactor/Kalif/Clomate. Stomp CS er meget effektiv mod valmue, og den tilladte dosis (0,44) vil give et bidrag til effekt mod enårig rapgræs, men langtidseffekten vil være begrænset.

Bliver sprøjtning før fremspiring forpasset, har Centium 36 CS og Clomate en godkendelse til anvendelse i vinterrapsens stadig 12-13, evt. i blanding med Stomp CS.

Belkar

Belkar har god effekt på tokimbladet arter, men ingen effekt på enårigt rapgræs. Det er vigtigt at være opmærksom på vinterrapsens udviklingsstadium, for det kan give deformiteter hvis der bliver brugt for høj dosis i en presset afgrøde.

På arealer med mange storkenæb, hejrenæb, valmue og/eller kamille kan det være en fordel med en splitsprøjtning med to gange 0,25 l Belkar pr. ha. Det vil sikre, at ukrudtet bekæmpes, mens planterne er små og dermed mest følsomme, samt tage hensyn til, at fremspiringen ofte vil ske over en længere periode. Første sprøjtning udføres, når rapsen har to løvblade. Splitbehandling giver samtidig mulighed for at vurdere, om anden sprøjtning ca. tre uger efter evt. kan begrænses til pletbehandling i f.eks. foragre. En splitbehandling giver også større sikkerhed for at få bekæmpet kamiller og storkenæb, hvis færdselsforholdene senere bliver vanskelige.
Ved anvendelse af Belkar i én sprøjtning skal hovedparten af rapsplanterne have udviklet 5-6 løvblade og der køres fra 0,35 til 0,4 l/ha.

Græsser og spildkorn

Bedste effekt på græsser og spildkorn opnås med bekæmpes allerede i september, når de har udviklet 2-3 blade. Under tørre forhold bør man dog ikke sprøjte for tidligt, da spildkornet ofte vil spire frem over en længere periode.

Gold og blød hejre, rajgræs, almindelig rapgræs, agerrævehale og spildkorn kan bekæmpes effektivt med Agil eller Focus Ultra, vær opmærksom herbicidresistens hos agerrævehale og rajgræs.

Forsøg viser at Agil er lidt bedre mod spildkorn end det normale 1:2 forhold mellem Agil og Focus Ultra. Agil må bruges i en splitsprøjtning om efteråret, mens Focus Ultra må anvendes én gang pr. høstår.