Få op til 745.000 kr. i etableringsstøtte

del

Fra 1. februar 2023 kan unge landmænd, som ikke er fyldt 41 år, søge om et etableringstilskud. Tilskud til unge landmænd er med den nye landbrugsaftale ændret til en engangsudbetaling.

strategi

Med den nye landbrugsreform, som trådte i kraft 1. januar 2023, er der kommet en ny støtteordning til unge landbrugere. Der kan søges om et engangsbeløb i stedet for en 5-årig periode. For perioden 2023-2027 afsættes 964 mio. kr. fra EU for at løfte unge landbrugeres muligheder for at etablere sig i landbruget. Etableringsstøtte skal søges særskilt fra ha-støtteansøgningen.

Du kan få tilskud, hvis du har indgået en købsaftale, eller har tinglyst en handel og samtidigt overholder alle de øvrige krav. Du kan få tilskud til landbrug med husdyr og/eller planteavl, samt gartneri. Du kan søge, hvis du ikke har fået alle fem år i den gamle ordning, og du lever op til kravene til den nye ordning. Du kan ikke få støtte længere i den gamle ordning, også selvom du stadig mangler nogle år.

Ansøgningsperioden i år er 1. februar 2023 – 24. april 2023.

 

Hvilke betingelser skal du opfylde for at få tilsagn?

  • Du må ikke være fyldt 41 år den dag, du indsender din ansøgning om tilsagn.
  • Du skal minimum have bestået den fireårige landmandsuddannelse eller tilsvarende uddannelse senest den dag, du indsender din ansøgning om tilsagn.
  • Du skal have enten en skriftlig købsaftale eller et endeligt tinglyst skøde/ejerbogsregistrering. Du skal være opmærksom på, at såfremt der er lavet et endeligt skøde den dag, du indsender din ansøgning om tilsagn, må den endelige tingbogsdato ikke være ældre end fire år.
  • Din virksomhed skal have et arbejdskraftsbehov på mindst 830 timer, opgjort efter normtimesatserne i bekendtgørelsens bilag 1. Dette skal være opfyldt fra ansøgningstidspunktet om tilsagn og til og med udløbet af projektets opretholdelsesperiode, som er tre år efter udbetalingen.
  • Du skal have udfyldt en forretningsplan, der bl.a. beskriver risikoafdækning og budget. Er du allerede etableret, vil det være de oplysninger, du havde ved din daværende etablering.
  • Du skal have det samme aktive CVR-nummer lige fra ansøgning om tilsagn til udløbet af opretholdelsesperioden.
  • CVR-nummeret må ikke være taget under konkursbegæring.

Fra den dag, du indsender ansøgning om tilskud, har du præcis 12 måneder til at gennemføre ejerskiftet og få handlen endelig tinglyst. Dermed har du en frist på præcist 1 år til at indsende udbetalingsanmodning. I udbetalingsanmodningen skal du opfylde følgende krav.

  • Du skal fortsat opfylde alle de betingelser du skulle, da du søgte om tilsagn.
  • Du skal have tinglyst en ejerandel på minimum 25 pct. i den relevante tingbog eller 25 pct. ejerskab i Erhvervsstyrelsens digitale ejerbog.
  • Du skal have registreret en stemmeandel i CVR-registret på minimum 50 pct.

 

Hvor meget tilskud kan du få?

Du kan få et tilskud på ca. 745.000 kr. til en heltidsbedrift og ca. 372.500 kr. til en deltidsbedrift. Typen af bedrift opgøres efter virksomhedens arbejdskraftsbehov ud fra forudbestemte normtimesatser. Efter godkendelse og udbetaling, skal du opretholde alle krav i mindst tre år.

Ring til din økonomikonsulent for rådgivning eller hjælp med etablering.