Dispensation for udbringning af fast organisk gødning til 30. november

del

Miljø- og Fødevareministeriet har meddelt dispensation fra lukkeperioden i husdyrgødningsbekendtgørelsen for udbringning af fast husdyrgødning og fast affald på lerjord med jordklassificering JB 5-11 i perioden 22. november til 30. november 2019.

Reglerne om lukkeperiode for udbringning af fast husdyrgødning og fast affald fremgår af husdyrgødningsbekendtgørelsens. Ifølge bestemmelsen må der i perioden fra 15. november til 1. februar ikke udbringes bl.a. fast husdyrgødning og fast affald. Landbrug & Fødevarer har søgt dispensationen på baggrund af den våde november.

Dispensation

Miljø- og Fødevareministeriet har vurderet, at udbringning af fast husdyrgødning og fast affald på lerjord frem til den 30. november 2019 kan ske uden at få væsentlig indvirkning på miljøet og har på den baggrund meddelt dispensation fra lukkeperioden.

Dispensationen omfatter alene udbringning af fast husdyrgødning og fast affald i lerjordsområder med jordklassificering JB 5-11 i perioden 22. november til 30. november 2019.

En udnyttelse af dispensationen på lerjord forudsætter, jf. husdyrgødningsbekendtgørelsens § 29, at den faste organiske gødning kan udbringes forsvarligt og nedbringes efter reglerne. En udskydelse af fristen for udbringning må derfor ikke føre til udbringning af gødning på frossen, vandmættet eller snedækket jord eller på jord, hvor der i øvrigt er risiko for tab på grund af overfladeafstrømning, og gødningen må kun udbringes i situationer, hvor den kan nedbringes inden for 4 timer.