Arbejdsskadeforsikring

del

Har du tegnet en særskilt forsikring?

Inden skaden sker – tegn en arbejdsskadeforsikring

Lønmodtagere er automatisk omfattet af en arbejdsskadeforsikring. Som selvstændig skal du være opmærksom på, at du ikke automatisk er dækket af en arbejdsskadeforsikring. Det er derfor vigtigt at tegne en forsikring, der dækker, hvis du selv bliver udsat for en arbejdsulykke.

Din medarbejdende ægtefælle er heller ikke automatisk omfattet af arbejdsskadesikringsloven. Hun vil, uanset om hun er ansat som lønmodtager på lige vilkår med din virksomheds øvrige ansatte, blive anset som selvstændig.

Både du og din medarbejdende ægtefælle skal derfor tegne en særskilt forsikring for at være omfattet af arbejdsskadesikringsloven. I kan sikre jer mod følgerne af en ulykke ved at tegne en forsikring i et forsikringsselskab, der udbyder arbejdsskadeforsikringer til selvstændige f.eks. igennem Landbrug & Fødevarers Gruppelivsforsikring.

Når skaden sker – anmeldelse

Hvis en af dine ansatte kommer til skade ved en arbejdsulykke, har du som arbejdsgiver pligt til at anmelde det hurtigst muligt og senest 9 dage efter, at skaden er sket. Småskader, som ikke umiddelbart kræver behandling eller længere sygemelding, behøver du ikke anmelde i første omgang, men de skal dog efterfølgende anmeldes, hvis den tilskadekomne er sygemeldt i mere end 5 uger. Hvis anmeldelsespligten ikke overholdes, kan du straffes med bøde.

Er du som selvstændig erhvervsdrivende selv udsat for en arbejdsulykke, bør sagen ligeledes anmeldes hurtigst muligt.

En arbejdsulykke skal være anmeldt senest 1 år efter datoen for arbejdsulykken. Hvis denne frist overskrides, kan man risikere at miste retten til erstatning.

Arbejdsulykker skal anmeldes gennem det elektroniske anmeldesystem EASY på virk.dk.

Ved anerkendelse – dækningsomfang

Anerkender Arbejdsmarkedets Erhvervssikring skaden som en arbejdsulykke, vurderer de, om du kan få udbetalt godtgørelse for varigt mén og erstatning for erhvervsevnetab. Du kan herudover få dækning for en række udgifter i forbindelse med undersøgelse og behandling af en arbejdsskade, f.eks. fysioterapibehandling eller medicin.

Du kan derimod ikke få dækning for svie og smerte og tabt arbejdsfortjeneste efter arbejdsskadesikringsloven. Disse dækkes kun efter erstatningsansvarsloven og kræver derfor en ansvarlig skadevolder, som det f.eks. er tilfældet ved påkørsler.

Søg rådgivning, ring til din økonomikonsulent:

Hvis du er i tvivl om,
– hvorvidt du bør tegne en arbejdsskadeforsikring,
– hvordan en arbejdsulykke skal anmeldes,
– hvad du kan få dækning for,
– eller om din godtgørelse for varigt mén er vurderet for lavt.

Kilde: Seges