Ansøgningsrunden for skov med biodiversitetsformål er nu åben

del

Fra 1. maj til 31. juli 2020 kan private skovejere samt kommuner med skov i Natura 2000-områder søge om tilskud til skov med biodiversitetsformål. Indsend din ansøgning via Tast selv-service.

Årets ansøgningsrunde for tilskud til skov med biodiversitetsformål åbner i dag 1. maj 2020 og løber frem til 31. juli 2020. Det er private skovejere samt kommuner med skov i Natura 2000-områder, der kan søge om tilskud til aktiviteter, der fremmer eller bevarer biodiversiteten og levesteder for truede skovtilknyttede arter.

Der kan ydes tilskud til ekstensiv skovdrift, skovgræsning, bevaring af træer til naturligt henfald, rydning af uønsket opvækst, særlig indsats for arter samt etablering af naturlige vandstandsforhold.

Tilskuddene ydes, afhængigt af aktiviteten, både som årlige tilskud med faste satser og som 100 procent dækning af de tilskudsberettigede etableringsudgifter. Du kan læse mere om ordningen i Landbrugsstyrelsens tilskudsguide. Ansøgningen foregår via Landbrugsstyrelsens Tast selv-service.

Nyt i ordningen i 2020
Vi har justeret en række forhold i tilskudsordningen i forhold til sidste års ansøgningsrunde:
Udvidelse af træer til naturligt henfald. Som noget nyt, må op til 25 procent af de enkelte træer forsætligt skades, for at opnå en hurtigere veteranisering.
Ved årligt baseret tilsagn er der mulighed for indsendelse af udbetalingsanmodning inden for 3 år.

Hovedtræarten på det enkelte projektareal skal være mindst 50 år.
Endvidere er der sket en række præciseringer, hvor de gældende regler og den administrative praksis er formuleret mere uddybende.

Om denne ordning
Ordningen er en del af det danske landdistriktsprogram 2014-20 og er medfinansieret af EU. Den har til formål at støtte investeringer til forbedring af skovøkosystemers tilpasningsevne og til at støtte aktiviteter, der ikke er økonomisk attraktive på kort sigt, men hvor det har miljømæssige værdi og medvirker til at sikre udviklingen af skovbruget i retning af bæredygtig skovdrift.