Aktuelt i marken – uge 8

del

Gødskning af vintersæd | Udbringning af husdyrgødning | Ukrudtsbekæmpelse i vintersæd | Husk mangan!

Gødskning af vinterafgrøder

Der er endnu ikke meget tegn på vækst i afgrøderne, trods de forårsagtige temperatuer. Det er stadig for tidligt at begynde at tildele gødning. Hvis du ønsker at få opgaven til side, inden forårstravlheden for alvor sætter ind, kan du godt begynde at gøde frøgræs, raps, vinterbyg og hvede.

Hvis der indgår svovlsur ammoniak eller ammoniumsulfatsalpeter i planen, er disse to gødningstyper velegnede at starte ud med. Ammonium udvaskes ikke så let og samtidig optager planterne ammoniumgødning, selv om vandoptagelsen er begrænset i køligt fugtigt vejr.

Flydende gødning er ikke velegnet til tidlig gødskning, når der stadig er nattefrost. Dels på grund af risikoen for svidningsskader, og dels fordi kvælstoffet fordamper, hvis gødningen fryser inden den trænger ned i jorden.

Du kan læse mere om vores anbefalinger og strategi her.

Udbringning af husdyrgødning

Det var fra 1. februar igen tilladt at udbringe husdyrgødning, biomasse, ensilagesaft, handelsgødning og affald (dog først fra 1. marts for græsarealer i omdrift, der omlægges, på kvægundtagelsesbrug med op til 230 kg N/ha).

Vi anbefaler kun at udbringe husdyrgødning på nuværende tidspunkt af pladsmæssige årsager i fx gyllebeholderen. Hvis det er tilfældet skal gyllen udbringes på arealer og i afgrøder med størst mulig sikkerhed for en god udnyttelse og for at minimere risikoen for tab. Du kan med fordel dele udbringningen i to. Således at der kun udbringes 12-15 tons pr. ha på nuværende tidspunkt. Prioriter først vinterraps, derefter frøgræsmarken og sidst vintersæd.

Der ikke må være risiko for afstrømning til vandløb, dræn mv. og at der er forbud mod udbringning på vandmættet, oversvømmet, frossen (15 cm optøet jord, nattefrost dog ok) eller snedækket jord (90% af marken med min 1/2 cm sne) og på arealer, der skråner mere end 6 grader ned mod vandløb mv..

Ukrudtsbekæmpelse i vintersæd

I vintersædsmarkerne er det en god idé at danne dig et overblik over ukrudtsarterne og ikke mindst forekomsten af græsukrudt, så du kan fastlægge den endelige, når forårsbekæmpelsen går i gang.

Husk mangan!

Tjek markerne systematisk nu og brug mangan ved konstateret manganmangel. Følsomhed for mangan er størst i vinterbyg derefter vinterhvede, men både triticale og rug kan også vise mangel.

Manganmangel er ofte kraftigst i de tidligst såede marker, og forekommer næsten altid pletvis. Ofte er der tendens til ”gode” striber, hvor jorden er pakket i traktorsporene fra såningen.

Manganmangel kan identificeres ved at måle med en mangantester. Ud fra resultatet kan det afgøres, om planten mangler mangan. Mangel kan allerede optræde, inden det er synligt på planten, men det kan testerne opdage.

Vi har en tester på kontoret, så kontakt os allerede i dag, og vi vil komme forbi dine marker og lave målingerne for dig.