Aktuelle tilskudsordninger 2021

del

Læs om de aktuelle og kommende tilskudsordninger i 2021.

Her finder du de gældende tilskudsordninger som er åben eller åbner i løbet af året.

Vil du vide mere, er du velkommen til at kontakte økonomikonsulent Zwanita Reinders, tlf. 5679 1916 eller zr@ostdansk.dk.

Økologisk investeringsstøtte: 29. april – 4. juni -lukket-

Det er autoriserede økologiske landmænd der kan søge investeringsstøtte indenfor 6 områder:

  1. Kvæg (8 mio.kr.)
  2. Svin (8 mio.kr.)
  3. Fjærkræ og æg (8 mio. kr.)
  4. Får og geder (1 mio. kr.)
  5. Planteavl (12 mio. kr.)
  6. Frugt, bær og grønt (3 mio. kr.)

Der kan kun ansøges 1 gang pr. område, men der kan sendes flere ansøgninger ind på forskellige områder. Det samlede, offentlige tilskud under ordningen kan udgøre 40 % af projektets samlede tilskudsgrundlag (maks. 25 mio.kr.), som beregnes ud fra standardomkostninger.

Eksempler på investeringer på positivlisten: for kvæg udstyr til indhegning, strøelsesudstyr, frostfri drikkekar, aktivitetsmålere. For planteavl f.eks. radrenser med så-udstyr, GPS-udstyr, tørresilo. Du kan se alle investeringsmuligheder i bilag 1 af bekendtgørelsen her.

 

Skov med biodiversitetsformål: 16. marts – 31. august – lukket-

Private skovejere kan søge om tilskud til aktiviteter i skov, der er over 50 år gammel, og som fremmer eller bevarer biodiversiteten og levesteder for truede, skovtilknyttede arter. Tilskud er til skov med ekstensiv skovdrift, skovgræsning, bevaring af træer til naturligt henfald, rydning af uønsket opvækst, særlig indsats for arter samt etablering af naturlige vandstandsforhold.

Afhængig af aktiviteten, kan tilskuddet udbetales både som årlige tilskud med faste satser og som 100 % dækning af de tilskudsberettigede etableringsudgifter. Projekter med Natura 2000-skovnaturtyper prioriteres højest.

 

Minivådområder: 16. april – 14. september lukket-

Formålet med minivådområde ordningen er at forbedre vandmiljøet ved at reducere kvælstof og fosfor fra markernes drænvand.

Overvejer du at etablere et minivådområde, vil oplandskonsulenten gratis kunne hjælpe dig med en række forberedende undersøgelser, herunder udarbejdelse af ansøgning om tilskud. Du kan finde oplandskonsulenter her.

Har du etableret et minivådområde kan du få kompensation for etablering og kompensation for den jord, der tages ud af drift. Hvis du har et større dræn eller rørlagt vandløb på din ejendom, kan du være med til at sikre landbrugets ‘produktionsret’ fremover.

Landbrugsstyrelsen giver tilsagn om tilskud til 100 procent af de samlede, tilskudsberettigede udgifter til etablering af et minivådområde. Projekterne finansieres 100 %  af EU. Når du søger om tilskud til etablering af et minivådområder har du samtidigt mulighed for at søge om tilskud til vedligehold og arealkompensation. Denne finansieres af nationale midler fra Ministeriet for Landbrug, Fødevarer og Fiskeri og gives som de minimis-støtte. Du skal være opmærksom på, at der findes et loft for, hvor meget man må modtage i de minimis-støtte over 3 regnskabsår på 20.000 Euro.

 

Energitilskud, 1. bygningspulje: åbnet og lukket 7. april – lukket-

Bygningspuljen lukkede samme dag som den åbnede, da den blev fuldtegnet (250 mio.kr.)  i mindre end en formiddag. For hele 2021 var afsat 675 mio. kr.

Energitilskud, 2. bygningspulje: åbner 28. september kl.10.00

Du kan allerede logge ind fra kl. 9.00, og det er nok en god idé, hvis det går ligesom sidste gang! Der er 340 mio. kr. i puljen og der er først-til-mølleprincip.

I puljen kan private husejere ansøge om tilskud til energirenoveringer i helårsbeboelse. Det gælder også for udlejningsboliger. Det gælder boliger med energimærke E, F, eller G, hvis du søger tilskud til isolering og vinduer. Alle, uanset energimærke, kan søge om tilskud til konvertering til varmepumper, såfremt de øvrige forhold er overholdt. Minimum 60 % af alt tilskud vil gå til netop varmepumper.  For at flere kan få glæde af tilskudsmidlerne, er tilskudsmidlerne blevet reduceret. F.eks. kan du få 13-30.000 kr. i tilskud til varmepumper.  Du kan se mere om energitilskud her.

Håndværkerfradrag

NB. Der kan ikke fås energitilskud til sommerhuse. Til gengæld kan du i 2021 få op til 25.000 kroner pr. person i håndværkerfradrag på arbejdsløn på din egen bolig, også sommerhus. Du kan læse mere om håndværkerfradrag her.

 

Privat urørt skov: 15. april – 15. juni

Formålet med ordningen er at bevare og fremme biodiversiteten i private skove. Tilskuddet ydes kun til private skovejere (eller fond, forening, selskab eller lign.). En aftale om urørt skov er varig, og der kompenseres for, at der ikke må være nogen drift. Skoven takseres ud fra værdien og tilgængeligheden af den stående bevoksning, og der gives kompensation for tabte fremtidige indtægter på skovarealet. Arealet skal være mere end 1 ha.

Se vejledning her.

 

Information om andre tilskudsordninger

 

Plant for vildtet: frist 30. april, 31. oktober

Ansøgningsfrist for efterårsplantning: 30. april – Ansøgningsfrist for forårsplantning: 31. oktober

Tilskudsordningen “Plant for Vildtet” yder tilskud til plantning af træer og buske i det åbne land til gavn for vilde dyr. Vildtremiser, hegn og krat skaber yngle- og fødemuligheder samt skjul og læ til vildtet.Der stilles krav til planternes kvalitet og størrelse. Der ydes i øjeblikket tilskud til 39 forskellige træ- og buskearter. Tilskuddet er på 75 % af planternes pris og er skattepligtig. Læs mere her.

Mindre vådområder og vandhuller 2022: frist 31.januar 2022

Hvis du kunne tænke dig at grave et nyt vandhul, kan du søge om jagttegnsmidler fra naturstyrelsen. Ved vådområder forstås i denne sammenhæng ferske vådområder med permanent vandspejl under normale vejrforhold. Overordnet vil projekter med høj biologisk værdi blive prioriteret højere end projekter med lav biologisk værdi. Man skal søge om landzonetilladelse ved kommunen, og klagefristen skal være udløbet, inden man sender ansøgningen. Afhængig af antallet af ansøgere og godkendte projekter vil tilskuddet være mellem 12.000 og 15.000 kr. pr. vandhul på min. 600 m2 vandspejl. Der kan maksimalt søges om tilskud til 5 projekter pr. ejendom pr. år.

Du kan læse vejledning her.

Sammenhængende areal i tilknytning til Natura 2000-områder: 15. april – 15. juni – lukket –

Formålet med ordningen er at sammenbinde og beskytte fem udvalgte habitatnaturtyper (kildevæld, rigkær, surt overdrev, kalkoverdrev og tørt kalksandsoverdrev) mod randpåvirkning i Natura 2000 områder. Indsatsen foregår ved permanent ekstensivering af arealer i tilknytning til og mellem de udvalgte habitatnaturtyper. De ekstensiverede arealer har til formål at skabe bedre vilkår for naturen ved at skabe større sammenhængende ekstensive arealer og reducere påvirkningen fra landbrugsdriften. Ekstensiv afgræsning er tilladt, jordbearbejdning ikke. Der er afsat 16 mio. kr. i 2021. Tilskuddet er en engangskompensation for et 20-årigt indkomsttab, og regnes som skattepligtig indkomst. Se mere her.

 

Privat skovrejsning: forventet åbning 1. juli – 30. september

Du kan søge tilskud til privat skovrejsning, hvis du vil plante min. 2 ha ny skov. Du kan få tilskud til at etablere løv- eller nåletræsbevoksninger, til skovbryn og til indhegning. Ny skov skal bidrage til kvælstof-indsatsen, hvorfor der skal være et indsatsbehov for kvælstof i området. Etablering og pleje skal ske uden brug af pesticider. Tilskud er fra 16.000 kr./ha (nåleskov) til 32.000 kr./ha (løvskov, høst mulige sats), samt vildthegn 15 kr./m. Herudover EU grundtilskud på ca. 1800 kr./ha/år.

 

Miljøteknologi 2021: forventet åbning september-oktober

Diverse miljøforbedrende investeringer i landbruget. Investeringer fra 100.000 kr. og opefter. Yderligere information følger.

 

Natura 2000, rydning og afgræsning: forventet medio september

Ordningen har til formål at støtte ikke-produktionsfremmende projekter og investeringer i rydning af tilgroede arealer og forberedelse til afgræsning i de særligt udpegede Natura 2000-områder samt arealer med overdrev og arealer i nationalparker.

Formålet er at rydde tilgroede arealer og /eller forberede til afgræsning på arealer, som på nuværende tidspunkt ikke bliver afgræsset. Det skal bidrage til at sikre eller forbedre bevaringsstatus for flere naturtyper og arter.

 

Etablering af kvælstof- og fosfor-vådområder

Formålet med Vådområdeordningerne er at genskabe naturlige vandforhold de steder i landskabet, som er velegnede til det, for derved at mindske kvælstof- og fosforudledningen til eksempelvis indre fjorde. Vådområdeprojekter placeres på lavtliggende landbrugsarealer, som omdannes til natur. Indsatsen sker i overensstemmelse med EU’s vandrammedirektiv og er en del af det danske landdistriktsprogram 2016-20, der overordnet set har til formål at skabe vækst og udvikling i landdistrikterne. Ordningen er dermed medfinansieret af EU. Det er kommuner eller naturstyrelsen lokale enheder der står for projekterne og kan søge tilskud.

Se fakta-ark om etablering af vådområder her.

 

Tilskud til pleje af græs- og naturarealer 2021: 1. november – 21. december

Vejledning 

 

Økologisk arealtilskud 2021: 1. november – 21. december

Vejledning

 

Landbrugsstyrelsens årshjul for 2021