Aftale om den nye målrettede regulering er nu på plads

del

Aftalen omfatter perioden 2019-2021 og skal give en reduktion i udledning af kvælstof med blandt andet efterafgrøder som virkemiddel. Kompensationen er 529 kr. pr. ha efterafgrøde.

Kort over ID15 oplande

Den 16. januar 2018 er der indgået en aftale mellem regeringen og Dansk Folkeparti om udmøntningen af den målrettede regulering, som blev aftalt i Fødevare og Landbrugspakken. Den målrettede regulering skal beskytte Danmarks grundvand, kystvandmiljø og natur, og hele aftalen om målrettet regulering kan ses her.

Aftalen

Aftalen om målrettet regulering omfatter perioden 2019-2021, og skal give en reduktion i kvælstof udledningen på 3.500 ton. Reguleringen indfases i 3 faser i 2019, 2020 og i 2021. Det primære virkemiddel i den målrettede regulering er frivillige kompenserede efterafgrøder, med mulighed for at anvende alternativer til efterafgrøder, fx tidlig såning af vintersæd.

Det må forventes, at placeringen i 2019 vil ligne placeringen af de kompenserede målrettede efterafgrøder, der er reguleret på ID15 niveau. Se kort over ID15 oplande her eller billede.

Efterafgrøder vil blive kompenseret med 529 kr. pr. ha i 2019. Alternativerne vil blive kompenseret forholdsmæssigt i forhold til omregningsfaktoren. Ud fra den samlede ramme for kompensation (83,7 mill. kr.) kan det beregnes, at der skal være 158.000 ha efterafgrøder.

Opfyldes krav ikke frivilligt, indføres der obligatoriske tiltag uden kompensation.

I nedstående tabel er vist den beregnede effekt af efterafgrøder, og omregningsfaktorer til alternativer. Disse omregningsfaktorer vil blive justeret ud fra ny viden.

Virkemidler Effekt (kg N/ha)¹
Efterafgrøder 33
Alternativer Omregnings til efterafgrøder (ha)
Tidlig såning 4 til 1
Mellemafgrøder 2 til 1
Energiafgrøder 0,8 til 1
Brak 1 til 1
Frivillig kvotereduktion Organisk gødning, over 80 kg N/ha 93 kg N og under 80 kg N/ha 150 kg N
Afbrænding af fiberfraktion fra husdyrgødning Organisk gødning svare til 870 kg N erstatter 1 ha efterafgrøder
¹ effekt i rodzonen. Den endelige effekt ift. de enkelte kystvande afhænger, udover effekt i rodzonen, af retentionen, dvs. hvor stor en andel af det kvælstof, der når rodzonen, som omsættes inden kvælstoffet når de enkelte kystvande. Kendskabet til det enkelte områdes retention anvendes i den frivillige runde til at opnå en så effektiv indsats som muligt.